chovateľské podmienky


ŠPECIFICKÉ CHOVATEĽSKÉ PODMIENKY SLOVENSKÉHO KLUBU ŠVAJČIARSKYCH SALAŠNÍCKYCH PSOV

I. Všeobecné ustanovenia

Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov sa riadi chovateľským a zápisným poriadkom Medzinárodnej kynologickej federácie FCI a Únie kynologických klubov, Slovenskej kynologickej jednoty a platným zákonom na ochranu zvierat. Ustanovenia špecifických chovateľských podmienok platia záväzne pre všetkých členov SKŠSP a nečlenov SKŠSP zaoberajúcich sa chovom švajčiarskych salašníckych psov.

II. Chov

 • Chov v klube je riadený.
 • Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba rešpektujúca zásady genetického zdravia psov. Chov nesmie byť na úkor ich zdravia.
 • Za riadenie chovu je zodpovedný celý výbor klubu spolu s príslušnými poradcami chovu.
 • Úzka príbuzenská plemenitba sa v zásade nedoporučuje, prípustná je len pri využití riadenej líniovej plemenitby.
 • S chovateľstvom je nezlúčiteľná produkcia šteniat bez PP a obchodovanie, alebo sprostredkovanie obchodu so psami. Člen klubu nesmie vedome predávať šteniatka prostredníctvom výkupov, priekupníkom a obchodníkom so psami za účelom ďalšieho predaja. V prípade porušenia tohto bodu sa prípad postúpi disciplinárnej komisii.
 • Klub je oprávnený svojimi orgánmi sústavne kontrolovať a sledovať (viď Zákon na ochranu zvierat): a) či sú chovní jedinci v trvalom držaní majiteľa b) v akých podmienkach sú držaní (ustajnenie, zaobchádzanie, výživa atď.) c) aké podmienky má chovateľ pre odchov šteniat.
 • Klub je v odôvodnených prípadoch oprávnený obmedziť dočasne alebo trvalo zakázať chov buď konkrétneho jedinca alebo celej chovateľskej stanice, a to na základe disciplinárneho konania, ak sa zistí nedodržiavanie Povinností, alebo iných záväzných ustanovení.

III. Chovateľ, majiteľ, držiteľ

 • Majiteľ psa či suky je fyzická alebo právnická osoba, ktorá jedinca právoplatne nadobudla a môže to preukázať jeho preukazom o pôvode.
 • Držiteľ psa či suky je buď majiteľ alebo ten, kto je majiteľom písomne zmocnený používať ho ku chovu a u ktorého sa pes aj fyzicky nachádza.
 • Chovateľ je držiteľ chovnej suky v čase vrhu, ktorého chovateľská stanica bola riadne zaregistrovaná prostredníctvom SKJ.
 • Každá zmena v držaní chovného jedinca musí byť do 15 dní oznámená písomne poradcovi chovu, týka sa to aj zapožičania chovnej suky alebo krycieho psa do zahraničia. Úhyn psa či suky je majiteľ taktiež povinný do 15 dní oznámiť poradcovi chovu. Doporučuje sa uviesť aj príčinu úhynu, pokiaľ je známa.
 • Prevod nakrytej suky je možný. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, budú šteňatá zapísané v chovateľskej stanici nového majiteľa alebo držiteľa suky, a pokiaľ nie je stanovené inak, prechádzajú na neho všetky povinnosti plynúce z krytia chovným psom.
 • Odchovy na cudziu chovateľskú stanicu (zapožičanie chovnej suky) je možné po vzájomnej dohode medzi majiteľom chovnej suky a vlastníkom registrovanej chovateľskej stanice. Dohoda musí byť uzavretá písomne a musí byť súčasťou žiadosti o pripúšťacie povolenie.
 • Ak je chovný jedinec v spoluvlastníctve viacerých osôb z rôznych krajín, musí spĺňať podmienky pre zaradenie do chovu všetkých krajín spolumajiteľov, kde chce byť chovne používaný. V tomto prípade sa nejedná o zahraničné krytie.

IV. Chovní jedinci

 • Chovní jedinci sú čistokrvní psi a suky, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu a sú zapísaní v registri chovných jedincov v plemennej knihe ÚKK.
 • Zaradenie do chovu prevádza SKŠSP na bonitáciách. Zápis do registra chovných jedincov prevádza plemenná kniha. Pes musí byť preregistrovaný pred prvým plánovaním krytím, suka je registrovaná súčasne s prvým vrhom.
 • Podmienky pre zaradenie do chovu: a) minimálna veková hranica: pes 18 mesiacov, suka 15 mesiacov b) absolvovanie RTG vyšetrenia na dysplaziu bedrových a lakťových kĺbov. Do chovu sa budú zaraďovať jedince s RTG nálezom u DBK maximálne 2-ho stupňa (DBK-A, B a C) a u DLK maximálne 1-ho stupňa (DLK-0 a 1), s tým, že jedinec s nálezom DBK-C, zaradený do chovu, môže byť použitý jedine s jedincom, ktorý má DBK-A, a jedinec s nálezom DLK-1 jedine s jedincom s DLK-0 . Pre plemeno VŠSP sa vyžaduje aj vyšetrenie na OCD, do chovu sa zaraďujú len jedinci s negatívnym nálezom. c) absolvovanie minimálne dvoch výstav, z toho aspoň jedna musí byť v triede strednej a vyššej a jedna z výstav musí byť klubová alebo špeciálna výstava poriadaná SKŠSP. Triedy šteniat, dorastu a mimo konkurencie sa do bonitácie nepočítajú. d) úspešné absolvovanie bonitácie. Bonitácie sa uskutočňujú spravidla dvakrát ročne. V prípade, že pes má splnené všetky podmienky pre chovnosť okrem veku, môže sa bonitácie zúčastniť aj skôr s tým, že chovnosť nadobudne až dňom dovŕšenia požadovaného veku.
 • Na chovného jedinca, ktorého majiteľ neuhradí členský príspevok sa vzťahujú podmienky platné pre nečlenov SKŠSP venujúcich sa chovu švajčiarskych salašníckych psov.
 • Chovnosť suky končí 31.12. v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov. Ten deň sa považuje za posledný možný termín nakrytia. Chovnosť môže byť predĺžená na základe rozhodnutia výboru klubu. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.
 • Chovnosť psa alebo suky možno ukončiť v prípade vyššieho výskytu geneticky podmienených ochorení u potomkov alebo v prípade zdravia ohrozujúceho ochorenia chovného jedinca. Návrh na ukončenie chovnosti podáva s písomným odôvodnením poradca chovu. Konečné rozhodnutie o ukončení chovnosti prináleží výboru klubu.
 • Je neprípustné, aby bol chovný pes použitý ku krytiu nechovnej suky, alebo aby bol použitý ku krytiu pred splnením podmienok pre chovnosť. Je neprípustné, aby suka bola použitá k chovu pred splnením podmienok pre chovnosť.

V. Pripúšťacie povolenie

 • Pred plánovaným krytím chovnej suky si jej majiteľ písomne vyžiada od poradcu chovu pripúšťacie povolenie, a to minimálne 3 týždne pred začiatkom hárania suky s možnosťou uvedenia 1 až 3 psov, s ktorými plánuje kryť, prípadne požiada poradcu chovu o výber vhodného psa. Spoločne so žiadosťou pošle nečlen SKŠSP venujúci sa chovu švajčiarskych salašníckych psov doklad o zaplatení poplatku za vystavenie pripúšťacieho povolenia. V pripúšťacom povolení môžu byť uvedené chovné jedince SKŠSP, alebo aj zahraničné chovné jedince. • Pripúšťacie povolenie musí byť vyžiadané a vyplnený aj v prípade, že obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.
 • Ak nedošlo ku krytiu, je majiteľ suky povinný pripúšťacie povolenie vrátiť poradcovi chovu, najneskôr do 14 dní po skončení hárania suky.
 • Bez vystaveného pripúšťacieho povolenia sa krytie nemôže uskutočniť.
 • V odôvodnených a preukázaných prípadoch môže poradca chovu odmietnuť vystaviť pripúšťacie povolenie. (napr. veľmi zlá kondícia suky, pri závažných nedostatkoch v starostlivosti o suku a šteňatá v predchádzajúcom vrhu a pod.)

VI. Krytie

 • Krytie sa môže uskutočniť len medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného pripúšťacieho povolenia, kde sú obaja jedinci uvedení, a teda odsúhlasení poradcom chovu.
 • Počas jedného hárania môže byť suka krytá len jedným zo psov, uvedených v pripúšťacom povolení. Pokiaľ vybraný pes suku nenakryje, môže byť použitý ďalší z uvedených psov.
 • Ak majiteľ chovnej suky požaduje opakované krytie v priebehu jedného hárania, je majiteľ chovného psa povinný toto umožniť.
 • Medzi krytiami rôznych súk jedným chovným psom musí uplynúť aspoň 24 hodín.
 • Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť s jedincami, ktoré sa predtým nereprodukovali prirodzeným spôsobom. V ojedinelých prípadoch (keď sa len pes alebo len suka predtým nerozmnožovali prirodzeným spôsobom) môže SKJ povoliť výnimky.
 • Krytie môže byť nahradené insemináciou. Tento úkon môže prevádzať iba osoba odborne spôsobilá a musí byť o tomto úkone záznam v pripúšťacom povolení.
 • Počet krytí v roku u chovného psa je obmedzený. Chovný pes môže mať za kalendárny rok na Slovensku maximálne 12% vrhov z celkového počtu vrhov v plemene za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, že 12% je číslo nižšie ako 5, je maximálny počet vrhov stanovený na päť vrhov za kalendárny rok na jedného chovného psa. Toto obmedzenie platí aj pre zahraničných krycích psov, ktorých vrhy boli zapísané v SPKP. Zahraničné krytia slovenských psov nie sú obmedzené. Majiteľ krycieho psa je povinný strážiť si počet krytí, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho počtu vrhov. Obmedzenie sa netýka psov plemena ESP, ktorí majú DBK A alebo B a PRA vyšetrenie A, a psov plemena ASP, vzhľadom na nízky počet vrhov ročne u týchto dvoch plemien.
 • Majiteľ krycieho psa je povinný nahlásiť krytie hlavnému poradcovi chovu do piatich dní od uskutočneného krytia a zároveň do 10 dní od krytia uhradiť poplatok za uskutočnené krytie. Hlavný poradca chovu si vedie evidenciu o uskutočnených krytiach a vrhoch po jednotlivých psoch a pri dosiahnutí maximálneho povoleného počtu vrhov, oznámi túto skutočnosť poradcom chovu, aby daný jedinec už nebol v príslušnom roku navrhovaný.
 • V prípade zapožičania si psa alebo suky zo zahraničia je povinná bonitácia tohto jedinca pred prvým krytím v SR.
 • Chovná suka môže mať tri vrhy za dva roky. Po dvoch po sebe nasledujúcich vrhoch musí nasledovať reprodukčná prestávka.
 • Úhrada za krytie je vecou dohody medzi majiteľom chovnej suky a majiteľom chovného psa.
 • Pri žiadosti o vydanie pripúšťacieho povolenia na zahraničného psa je majiteľ chovnej suky povinný spolu so žiadosťou predložiť kópiu preukazu pôvodu tohto psa a doklad o tom, že bol tento pes v príslušnom štáte uchovnený.
 • Po uskutočnení krytia vyplní majiteľ chovnej suky pripúšťacie povolenie a spolu s majiteľom chovného psa podpismi potvrdia uskutočnenie krytia.

VII. Vrh

 

 • Chovateľ je povinný starať sa o suku v dobe kotnosti a dojčenia, ako aj o celý vrh až do predaja šteniat, aby bol zaručený ich riadny vývoj.
 • Pokiaľ chovateľ nemôže mať z vážnych dôvodov v tejto dobe suku vo vlastnej starostlivosti, oznámi poradcovi chovu adresu, kde sa suka s vrhom nachádza. Suka so šteňatami sa musia nachádzať na území SR.
 • Pokiaľ sú šteňatá umiestené u kojnej suky, je chovateľ povinný nahlásiť túto skutočnosť poradcovi chovu spolu s počtom a adresou, kde sú šteňatá umiestené do 3 dní od ich premiestenia.
 • Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený.
 • Chovateľ má právo podľa vlastného výberu a uváženia ponechať všetky narodené šteňatá vo vrhu.
 • V prípade úhynu suky pri pôrode sa povoľuje umelý odchov. Chovateľ je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť poradcovi chovu.
 • Chovateľ je povinný osvedčeným spôsobom oznámiť dátum narodenia šteniat do 5 dní poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa a zároveň sa dohodnúť s poradcom chovu na termíne kontroly vrhu. V prípade nenarodenia sa šteniat je majiteľ suky povinný vrátiť pripúšťacie povolenie do 14 dní po predpokladanom termíne pôrodu poradcovi chovu. Vykonáva sa jedna kontrola vrhu poradcom chovu pri prvých dvoch vrhoch švajčiarskych salašníckych psov chovateľa. Kontrola pri ďalších vrhoch v poradí sa robí len na základe požiadania chovateľa alebo pri nariadení výborom. Poplatok za kontrolu vrhu hradí chovateľ poradcovi chovu na mieste.
 • Označovanie šteniat čipovaním je povinné. Čipovanie vykonáva veterinárny lekár, ktorý túto skutočnosť zaznačí do prihlášky vrhu. Až po prevedení čipovania posiela chovateľ vyplnené tlačivo na plemennú knihu, na základe ktorého budú vystavené preukazy o pôvode.
 • V čase predaja musia mať šteňatá minimálne 7 týždňov, musia byť riadne odčervené, začipované a zaočkované. Ak niektoré šteniatko nezodpovedá týmto požiadavkám, nesmie ho chovateľ odovzdať novému majiteľovi.
 • V prípade pochybností o pôvode šteniat, je majiteľ chovnej suky a chovného psa povinný na vyžiadanie poskytnúť jedinca na odber krvi za účelom DNA vyšetrenia k zisteniu rodičovstva. V prípade potvrdenia podozrenia všetky náklady na vyšetrenie a ďalšie súvisiace náklady (cestovné, cenu úkonu, materiál) v plnom rozsahu hradí majiteľ suky.

VIII. Práva a povinnosti poradcu chovu

 • Poradca chovu nemá právo bez udania vážneho dôvodu negovať požiadavku chovateľa pri výbere chovných psov pre svoje suky na krytie.
 • Poradca chovu je povinný upozorniť chovateľa na neštandardné šteňatá, poskytnúť odborné rady a viesť si o tom záznamy.
 • Poradca chovu je povinný urobiť jednu kontrolu vrhu u chovateľa. Pri prvých dvoch vrhoch švajčiarskych salašníckych psov chovateľa. Poplatok za kontrolu vrhu pre člena zahŕňa preplatenie nákladov na pohonné hmoty a sumu 7,-- eur pre poradcu chovu. V prípade chovateľa nečlena SKŠSP je poplatok za kontrolu vrhu 20,-- eur a preplatenie pohonných hmôt.
 • Poradca chovu je povinný oboznamovať s výsledkami chovu výbor klubu a členskú základňu klubu.
 • Poradca chovu je povinný upozorniť výbor klubu na chovateľsky neetické priestupky chovateľov, alebo hrubé porušovanie chovateľských princípov klubu.

IX. Záverečné ustanovenia

  Tieto špecifické chovateľské podmienky Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov, vchádzajú do platnosti 01.03.2014 a nadobúdajú účinnosť od 01.03.2014. Môžu byť zmenené, alebo doplnené rozhodnutím členskej schôdze klubu na návrh výboru klubu alebo člena klubu. Porušením uvedených ustanovení špecifických chovateľských podmienok SKŠSP sa člen klubu SKŠSP vystavuje disciplinárnemu postihu podľa platných stanov klubu SKŠSP. Chovateľské podmienky boli zmenené rozhodnutím členskej schôdze zo dňa 01.03.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hore