Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Členstvo

Domov > Členstvo

Členstvo v klube

 1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členmi klubu môžu byť majitelia, chovatelia alebo priaznivci plemien salašníckych psov, ktorí sú občanmi SR, alebo majú v SR trvalý pobyt. Členstvo nie je viazané na vlastníctvo jedného z plemien salašníckych psov.
 2. Počet členov klubu nie je obmedzený.
 3. Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné.
 4. Forma členstva môže byť individuálna (jedna osoba), alebo rodinná (viac osôb zo spoločnej domácnosti)
 5. Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky vedenie klubu. V prípade neprijatia záujemcu o členstvo v klube má neprijatý uchádzač právo odvolať sa na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je definitívne.
 6. Členom klubu môžu byť i cudzí štátni príslušníci a mladistvé osoby vo veku od 15 do 18 rokov, títo členovia však nemajú volebné právo a právo byť volení do orgánov klubu.
 7. Členstvo v SKŠSP nie je podmienkou pre majiteľov chovných jedincov, ak ich chcú využívať na reprodukciu. Títo však musia splniť všeobecné podmienky chovu, vzájomné vzťahy musia byť upravené zmluvne.
 8. Za členstvo v klube sa vyberá jednorazovo zápisný poplatok a každoročne ročný členský poplatok, ktorých výšku schvaľuje členská schôdza, alebo výročná členská schôdza klubu.
 9. Člen je povinný uhradiť ročný členský poplatok do 28. februára príslušného roka, v prípade neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť zaplatiť aj zápisný poplatok. Pri neskoršom vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka je zápisný poplatok a členský poplatok splatný do 15 dní od oznámenia o prijatí za člena. 
 10. Asociované členstvo
  1. Asociovaným členom sa od 1.1.2018 môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku.
  2. V prechodnom období (kalendárny rok 2018) sa asociovaným členom môže stať člen SKŠSP, ktorý bol v roku 2017 jeden rok platným členom klubu a zaplatí členský príspevok v stanovenom termíne.
  3. O prijatí za asociovaného člena rozhoduje vedenie SKŠSP. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu klubu.
  4. Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré klub poskytuje.
  5. Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach.
  6. Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemien salašníckych psov a SKŠSP.
  7. Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, alebo členskou schôdzou, splatnosť, podmienky a dôsledky nezaplatenia sú rovnaké ako u riadneho člena.
  8. Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka.
  9. Po dvoch rokoch nepretržitého asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o prijatí za riadneho člena rozhoduje členská alebo výročná členská schôdza SKŠSP.
  10. Členská alebo výročná členská schôdza môže vo výnimočných prípadoch skrátiť dobu asociovaného členstva, nie však na dobu kratšiu ako jeden kalendárny rok.
 11. Riadne členstvo
  1. Riadnym členom SKŠSP k 1.1.2018 sa stáva člen klubu, ktorý bol k 31.12.2017 nepretržite dva roky členom klubu SKŠSP.
  2. Riadnym členom sa po 1.1.2018 stáva len asociovaný člen po dvoch rokoch nepretržitého asociovaného členstva za nasledovných podmienok:
   • každoročne aktívna účasť aspoň na jednom podujatí usporiadanom SKŠSP
   • dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku SKŠSP a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemien salašníckych psov a SKŠSP.
  3. Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu.
  4. Riadni členovia platia ročne členský príspevok vo výške schválenej členskou schôdzou alebo výročnou členskou schôdzou.
  5. Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 28.februára príslušného kalendárneho roku.
 12. Čestné členstvo
  Výbor klubu môže udeliť vo výnimočných prípadoch kynológom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj, propagáciu plemena, alebo z iných dôležitých dôvodov čestné členstvo v klube. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov. Čestný člen neplatí členské poplatky, nemôže voliť a byť volený do orgánov klubu, má však ostatné členské práva.      
 13. Členstvo v klube zaniká:
  1. nezaplatením členského príspevku na príslušný rok v lehote do 31.3 príslušného kalendárneho roku,
  2. vystúpením člena na základe písomného oznámenia, ku dňu jeho doručenia,
  3. vylúčením člena za hrubé porušenie stanov, predpisov a uznesení klubu, alebo strešných organizácií,
  4. vylúčením člena za opakované porušovanie členskej disciplíny, stanov, uznesení a predpisov klubu, alebo strešných organizácií,
  5. úmrtím člena,
  6. v prípade zániku riadneho členstva na základe bodov a), b), ak sa bývalý riadny člen opätovne rozhodne stať členom SKŠSP do jedného kalendárneho roku, o jeho prijatí za riadneho člena rozhoduje členská schôdza. V prípade ak členská schôdza nerozhodne o znovu prijatí za riadneho člena, alebo v prípade doby dlhšej ako jeden kalendárny rok od ukončenia členstva, ako aj v prípade zániku asociovaného členstva, sa môže záujemca stať len asociovaným členom s opätovnou dvojročnou čakacou lehotou.
 14. Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov prostredníctvom obchodných organizácií so psami alebo prostredníctvom priekupníkov so psami, ako aj chovom psov bez preukazov o pôvode.
 15. Člen klubu súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa a kontakt – pre vnútorné potreby, administratívu klubu a dokumentáciu splnenia poplatkovej povinnosti voči strešnej organizácii (UKK).
 16. Člen klubu súhlasí so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu alebo v odbornom spravodajcovi, resp. časopise v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa a kontakt, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.

Práva a povinnosti členov

 1. Riadni členovia klubu majú právo:
  1. voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem cudzích štátnych príslušníkov a mladistvých členov),
  2. využívať výhody klubu, ak spĺňa podmienky stanovené na udelenie týchto výhod,
  3. podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu,
  4. zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom,
  5. zúčastňovať sa na členských schôdzach a žiadať správy o činnosti klubu,
  6. byť informovaní o rozhodnutiach orgánov klubu.
 2. Asociovaní a čestní členovia klubu majú právo:
  1. využívať výhody klubu, ak spĺňa podmienky stanovené na udelenie týchto výhod,
  2. podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu,
  3. zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom,
  4. zúčastňovať sa na členských schôdzach a žiadať správy o činnosti klubu,
  5. byť informovaní o rozhodnutiach orgánov klubu.
 3. Členovia klubu majú povinnosti:
  1. uhradiť zápisné a ročný členský príspevok do klubu, ako aj ostatné poplatky schválené členskou schôdzou klubu,
  2. dodržiavať stanovy a predpisy klubu a platné predpisy a poriadky UKK, SKJ a FCI,
  3. dodržiavať podmienky pre zaradenie jedincov do chovu a pre zápis narodených šteniec,
  4. plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a UKK, alebo zo zverenej funkcie,
  5. aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu,
  6. nahlásiť výboru klubu akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v klube a chov.