Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Stanovy

Domov > Stanovy

SLOVENSKÝ KLUB ŠVAJČIARSKYCH SALAŠNÍCKYCH PSOV

 932 01 Veľký Meder, Fučíkova 1554/2

Stanovy

I.  Názov, sídlo, pôsobnosť, štatutárny orgán

Názov klubu:         Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Sídlo:                    932 01 Veľký Meder, Fučíkova 1554/2

Pôsobnosť:            Slovenská republika

Štatutárny orgán:  Ing. Tibor Križan, predseda klubu, oprávnený konať samostatne

II. Právna povaha a postavenie klubu

Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov   (ďalej len  „SKŠSP“):

 1. Je združenie občanov založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, ktoré združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemena appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes ( ďalej len „salašnícke psy“ ) 
 2. SKŠSP má právnu subjektivitu, môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva. 
 3. SKŠSP je prostredníctvom Únie kynologických klubov (ďalej len „UKK“) členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len „SKJ“), ktorá je zastrešená medzinárodnou kynologickou federáciou – FCI.
 4. Môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI, jeho členovia môžu slobodne vstupovať do všetkých takto zastrešených klubov.

III. Poslanie klubu a ciele

 1. Poslaním SKŠSP je zabezpečovať rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psov plemien appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes.
 2. Zabezpečuje riadenie a organizáciu chovu salašníckych psov, organizovanie chovateľských akcií, výstav, bonitácií a ďalších kynologických aktivít, vrátane podpory a rozvoja kynologicko – športových aktivít.
 3. Uspokojuje spoločenské, športové a  canisterapeutické záujmy, ale i záľuby členov a iných záujemcov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich telesného a duševného zdravia a/alebo športovej výkonnosti.
 4. Prispieva k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre chov a držanie psov, propaguje etické normy chovu psov.
 5. Podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu a jeho ochrane.
 6. Vzdeláva svojich členov a širokú verejnosť v danej oblasti, organizuje odborné prednášky, prezentácie, semináre, vedie k dodržiavaniu etických princípov v chove psov.
 7. Na dosiahnutie svojich cieľov spolupracuje s ďalšími kynologickými klubmi, UKK a SKJ, pri svojich aktivitách postupuje v súlade s predpismi  UKK, SKJ a FCI.
 8. Na základe dohody môže SKŠSP spolupracovať s inými subjektmi a združovať s nimi svoje finančné prostriedky.
 9. SKŠSP je oprávnený vykonávať internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu.

IV. Vznik a zánik klubu

 1. Klub vznikol registráciou na MV SR dňa 18.11.1991 na základe rozhodnutia chovateľov, majiteľov, držiteľov a priateľov plemien salašníckych psov.
 2. Klub zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza 3/4 väčšinou hlasov všetkých členov, stratou členskej základne, zlúčením, rozhodnutím príslušného ministerstva, alebo rozhodnutím súdu. Pri dobrovoľnom zániku klubu zvolí členská schôdza likvidačnú komisiu, ktorá vykoná likvidáciu a rozhodne o majetku klubu.
 3. Zánik klubu je potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR a zastrešujúcej organizácii.

V. Členstvo v klube

 1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členmi klubu môžu byť majitelia, chovatelia alebo priaznivci plemien salašníckych psov, ktorí sú občanmi SR, alebo majú v SR trvalý pobyt. Členstvo nie je viazané na vlastníctvo jedného z plemien salašníckych psov.
 2. Počet členov klubu nie je obmedzený.
 3. Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné.
 4. Forma členstva môže byť individuálna (jedna osoba), alebo rodinná (viac osôb zo spoločnej domácnosti)
 5. Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor klubu. V prípade neprijatia záujemcu o členstvo v klube má neprijatý uchádzač právo odvolať sa na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je definitívne.
 6. Členom klubu môžu byť i cudzí štátni príslušníci a mladistvé osoby vo veku od 15 do 18 rokov, títo členovia však nemajú volebné právo a právo byť volení do orgánov klubu.
 7. Členstvo v SKŠSP nie je podmienkou pre majiteľov chovných jedincov, ak ich chcú využívať na reprodukciu. Títo však musia splniť všeobecné podmienky chovu, vzájomné vzťahy musia byť upravené zmluvne.
 8. Za členstvo v klube sa vyberá jednorazovo zápisný poplatok a každoročne ročný členský poplatok, ktorých výšku schvaľuje členská schôdza, alebo výročná členská schôdza klubu.
 9. Člen je povinný uhradiť ročný členský poplatok do 28. februára príslušného roka, v prípade neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť zaplatiť aj zápisný poplatok. Pri neskoršom vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka je zápisný poplatok a členský poplatok splatný do 15 dní od oznámenia o prijatí za člena. 
 10. Asociované členstvo
  1. Asociovaným členom sa od 1.1.2018 môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku.
  2. V prechodnom období (kalendárny rok 2018) sa asociovaným členom môže stať člen SKŠSP, ktorý bol v roku 2017 jeden rok platným členom klubu a zaplatí členský príspevok v stanovenom termíne.
  3. O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor klubu. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu klubu.
  4. Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré klub poskytuje.
  5. Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach.
  6. Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemien salašníckych psov a SKŠSP.
  7. Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, alebo členskou schôdzou, splatnosť, podmienky a dôsledky nezaplatenia sú rovnaké ako u riadneho člena.
  8. Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 28. februára príslušného kalendárneho roka.
  9. Po dvoch rokoch nepretržitého asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o prijatí za riadneho člena rozhoduje členská alebo výročná členská schôdza SKŠSP.
  10. Členská alebo výročná členská schôdza môže vo výnimočných prípadoch skrátiť dobu asociovaného členstva, nie však na dobu kratšiu ako jeden kalendárny rok.
 11. Riadne členstvo
  1. Riadnym členom SKŠSP k 1.1.2018 sa stáva člen klubu, ktorý bol k 31.12.2017 nepretržite dva roky členom klubu SKŠSP.
  2. Riadnym členom sa po 1.1.2018 stáva len asociovaný člen po dvoch rokoch nepretržitého asociovaného členstva za nasledovných podmienok:
   • každoročne aktívna účasť aspoň na jednom podujatí usporiadanom SKŠSP
   • dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku SKŠSP a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemien salašníckych psov a SKŠSP.
  3. Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu.
  4. Riadni členovia platia ročne členský príspevok vo výške schválenej členskou schôdzou alebo výročnou členskou schôdzou.
  5. Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 28.februára príslušného kalendárneho roku.
 12. Čestné členstvoVýbor klubu môže udeliť vo výnimočných prípadoch kynológom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj, propagáciu plemena, alebo z iných dôležitých dôvodov čestné členstvo v klube. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov. Čestný člen neplatí členské poplatky, nemôže voliť a byť volený do orgánov klubu, má však ostatné členské práva.      
 13. Členstvo v klube zaniká:
  1. nezaplatením členského príspevku na príslušný rok v lehote do 31.3 príslušného kalendárneho roku,
  2. vystúpením člena na základe písomného oznámenia, ku dňu jeho doručenia,
  3. vylúčením člena za hrubé porušenie stanov, predpisov a uznesení klubu, alebo strešných organizácií,
  4. vylúčením člena za opakované porušovanie členskej disciplíny, stanov, uznesení a predpisov klubu, alebo strešných organizácií,
  5. úmrtím člena,
  6. v prípade zániku riadneho členstva na základe bodov a), b), ak sa bývalý riadny člen opätovne rozhodne stať členom SKŠSP do jedného kalendárneho roku, o jeho prijatí za riadneho člena rozhoduje členská schôdza. V prípade ak členská schôdza nerozhodne o znovu prijatí za riadneho člena, alebo v prípade doby dlhšej ako jeden kalendárny rok od ukončenia členstva, ako aj v prípade zániku asociovaného členstva, sa môže záujemca stať len asociovaným členom s opätovnou dvojročnou čakacou lehotou.
 14. Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov prostredníctvom obchodných organizácií so psami alebo prostredníctvom priekupníkov so psami, ako aj chovom psov bez preukazov o pôvode.
 15. Člen klubu súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa a kontakt – pre vnútorné potreby, administratívu klubu a dokumentáciu splnenia poplatkovej povinnosti voči strešnej organizácii (UKK).
 16. Člen klubu súhlasí so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu alebo v odbornom spravodajcovi, resp. časopise v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa a kontakt, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.

VI. Práva a povinnosti členov

 1. Riadni členovia klubu majú právo:
  1. voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem cudzích štátnych príslušníkov a mladistvých členov),
  2. využívať výhody klubu, ak spĺňa podmienky stanovené na udelenie týchto výhod,
  3. podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu,
  4. zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom,
  5. zúčastňovať sa na členských schôdzach a žiadať správy o činnosti klubu,
  6. byť informovaní o rozhodnutiach orgánov klubu.
 2. Asociovaní a čestní členovia klubu majú právo:
  1. využívať výhody klubu, ak spĺňa podmienky stanovené na udelenie týchto výhod,
  2. podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu,
  3. zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom,
  4. zúčastňovať sa na členských schôdzach a žiadať správy o činnosti klubu,
  5. byť informovaní o rozhodnutiach orgánov klubu.
 3. Členovia klubu majú povinnosti:
  1. uhradiť zápisné a ročný členský príspevok do klubu, ako aj ostatné poplatky schválené členskou schôdzou klubu,
  2. dodržiavať stanovy a predpisy klubu a platné predpisy a poriadky UKK, SKJ a FCI,
  3. dodržiavať podmienky pre zaradenie jedincov do chovu a pre zápis narodených šteniec,
  4. plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a UKK, alebo zo zverenej funkcie,
  5. aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu,
  6. nahlásiť výboru klubu akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v klube a chov.

VII. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

 1. Členská schôdza alebo výročná členská schôdza klubu
 2. Výbor klubu
 3. Revízor klubu
 1. Členská schôdza klubu
  1. Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo na žiadosť 1/3 členov riadnych klubu, kde žiadosť musí obsahovať predmet žiadosti (návrh) a musia byť v nej uvedené údaje o riadnych členoch (meno, priezvisko a vlastnoručný podpis). Zvoláva ju výbor klubu. Členská schôdza sa zvoláva oznámením na internetovej stránke klubu najmenej 14 dní pred jej konaním. Oznámenie spolu s programom sa zašle elektronicky všetkým členom najmenej 14 dní pred jej konaním. 
  2. Členská schôdza prijíma opatrenia na dosahovanie cieľov a plnenie poslania klubu vrátane zriaďovania odborných komisií, určuje rozsah a prijatie vnútorných predpisov, schvaľuje podmienky pre zaradenie do chovu a zápis narodených šteniat, prerokováva a schvaľuje správu o činnosti klubu za uplynulé obdobie, hospodárenie a čerpanie finančných prostriedkov klubu, v prípade potreby môže schváliť nové členské poplatky, rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu výboru klubu, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalší rok. V prípade potreby schvaľuje zmeny členov výboru klubu. Schvaľuje prijatie riadnych, asociovaných a čestných členov a rozhoduje o vylúčení z klubu.
  3. Riadny člen klubu môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov klubu a ďalších interných predpisov klubu v konaní pred orgánmi klubu len osobne.
  4. Členská schôdza je schopná uznášať sa bez určenia kvóra minimálneho počtu prítomných členov.
  5. Členská schôdza navrhuje zástupcov klubu do odborných komisií, alebo do orgánov strešných organizácií.
  6. Uznesenia z členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 2. Výročná členská schôdza klubu
  1. Výročná členská schôdza klubu sa zvoláva po ukončení funkčného obdobia výboru klubu raz za 4 roky, alebo mimoriadne na žiadosť 2/3 riadnych členov klubu. Výbor je povinný zvolať mimoriadnu výročnú členskú schôdzu do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať predmet žiadosti (návrh) a musia byť v nej uvedené údaje o riadnych členoch (meno, priezvisko a vlastnoručný podpis). Výročná členská schôdza musí byť zvolaná písomne, so zaslaním programu najmenej 14 dní pred jej konaním. Zvoláva ju výbor klubu a oznámenie sa zasiela pre všetkých členov.  
  2. Člen klubu môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov klubu a ďalších interných predpisov klubu v konaní pred orgánmi klubu len osobne.
  3. Výročná členská schôdza je schopná uznášať sa bez určenia kvóra minimálneho počtu prítomných členov.
  4. Úlohou výročnej členskej schôdze je:
   1. plnenie úloh a poslania členskej schôdze primerane podľa bodu 1 písm. b) až f)
   2. voliť na 4 roky spravidla 7-členný výbor klubu
   3. voliť na 4 roky revízora klubu
 3. Výbor klubu
  1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu.
  2. Výbor klubu tvoria: predseda, tajomník, hlavný poradca chovu a štyria členovia výboru. Ekonomická agenda sa bude spracovávať externe a za hospodárenie klubu je zodpovedný výbor klubu.
  3. Členom výboru môže byť len riadny člen klubu.
  4. Výbor riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami, alebo výročnou členskou schôdzou a členskou schôdzou. Úlohou výboru klubu je:
   • realizovať poslanie klubu,
   • zabezpečovať činnosť klubu,
   • zvolávať schôdze výboru klubu, členské schôdze, výročnú členskú schôdzu,
   • prijímať a evidovať nových členov,
   • vypracovávať plán činnosti a rozpočet na príslušný rok a zabezpečovať ich plnenie,
   • navrhovať výšku členských príspevkov a zápisného a iných klubových poplatkov za servis poskytovaný klubom
   • navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre exteriér plemien združených v klube,
   • navrhovať rozhodcov na výstavy,
   • navrhovať zmeny podmienok do chovu,
   • menovať a odvolávať poradcov chovu podľa potrieb klubu
   • zastupovať klub pri rokovaniach s vyššími orgánmi, s inými domácimi a zahraničnými klubmi a organizáciami,
   • úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu určí výbor klubu.
  5. Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho predseda klubu. V odôvodnených prípadoch predseda zvolá „korešpodenčné“ zasadnutie výboru.
  6. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná viac ako polovica členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
  7. Výbor zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnicu, ktorú obdrží každý člen výboru a klubový revízor prostredníctvom elektronickej pošty.
  8. Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi.
  9. V prípade, že predseda klubu z akéhokoľvek dôvodu nekoná, výbor splnomocní iného člena výboru na vykonanie úkonu.
 4. Revízor klubu  
  1. Kontrolnú a revíznu činnosť v klube zabezpečuje revízor klubu. Revízor klubu sa môže zúčasťňovať na zasadnutiach výboru klubu s hlasom poradným.
  2. Revízor klubu kontroluje najmä:
   • dodržiavanie stanov klubu
   • plnenie uznesení z členských schôdzí
   • hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu
  3. Členovia klubu a výbor klubu sú povinní poskytnúť revízorovi klubu potrebnú súčinnosť.
  4. Revízor klubu zodpovedá za svoju činnosť členskej alebo výročnej členskej schôdzi klubu, ktorej predkladá správu za jednotlivý rok a ďalej podľa potreby klubu správu na základe vzniknutej konkrétnej situácie.

VIII. Členská disciplína

 1. Výbor klubu je prvostupňový disciplinárny orgán, má právomoc riešiť a rozhodovať o disciplinárnych priestupkoch členov klubu. Disciplinárnym priestupkom je porušenie stanov klubu, chovateľského a zápisného poriadku.
 2. Za disciplinárny priestupok výbor klubu môže členovi klubu uložiť sankciu:
  1. podmienečné vylúčenie
  2. trvalé vylúčenie
  3. pokutu, jeho výška je maximálne 300 €
 3. Proti rozhodnutiu výboru klubu o disciplinárnom priestupku môže člen klubu podať písomné odvolanie do 15 dní od doručenia oznámenia o rozhodnutí výboru klubu. O odvolaní rozhoduje členská schôdza klubu. Odvolanie má odkladný účinok.

IX. Hospodárenie klubu

Klub hospodári podľa rozpočtu na príslušný rok schváleného členskou schôdzou. Zdrojom príjmov sú:

 1. členské príspevky, zápisné
 2. poplatky za chovateľskú činnosť
 3. poplatky za akcie organizované klubom
 4. príspevky, dotácie, dary a granty

X. Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy sú vykonávacím predpisom Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov, sú zosúladené s platnými stanovami SKJ a vchádzajú do platnosti 1.10.2017 a sú účinné od 1.10.2017. Môžu byť zmenené alebo doplnené rozhodnutím členskej schôdze klubu na návrh výboru klubu alebo člena klubu.

V Chvojnici, dňa 30.9.2017  

Ing. Tibor Križan, predseda klubu