Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ČLENSKÁ SCHÔDZA SKŠSP

Domov > Novinky > ČLENSKÁ SCHÔDZA SKŠSP

Dňa 23.8.2019 o 18,00 hod. sa v priestoroch Penziónu Brest, Belá-Dulice (Jasenská dolina) bude konať členská schôdza Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov.

Každého člena klubu srdečne pozývame.

Program členskej schôdze:

1.Otvorenie schôdze

2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze

3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 26.5.2018

4. Správa o činnosti klubu za rok 2018

5. Správa o hospodárení za rok 2018.

6. Návrh rozpočtu na rok 2020

7. Návrh na zmenu chovateľského poriadku u ESP

8. Návrh na zmenu výstavných poplatkov

9. Diskusia, voľné návrhy

10. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze

11. Záver

Tibor Križan
predseda klubu