Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

POZVÁNKA!!!

Domov > Novinky > POZVÁNKA!!!

Srdečne pozývam všetkých členov, priateľov a priaznivcov
švajčiarskych salašníckych psov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať
dňa 25. mája 2013 o 17:00 hodine
(po skončení posudzovania a záverečných súťaží výstavy).

Miesto konania: reštaurácia Plauter kúrie – Veľký Meder.

PROGRAM ČLENSKEJ SCHÔDZE:
1. Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie programu schôdze
3. Výročná správa o činnosti klubu za rok 2012
4. Výročná správa o hospodárení a stave majetku za rok 2012
5. Výročná správa o chove
6. Správa revíznej komisie k hospodáreniu za rok 2012
7. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.5.2012
8. Plánovanie výdajov na rok 2013
9. Doplnenie pravidiel súťaže „Pes roka“
10. Diskusia
11. Návrh a schválenie uznesenia členskej schôdze
12. Záver schôdze


Tešíme sa na Vašu účasť.
Prezidentka S K Š S P
Mgr. Nikoleta Sandtnerová