Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

VOĽBY 2014

Domov > Novinky > VOĽBY 2014

NÁPLŇ PRÁCE ČLENOV VÝBORU

 Prezident Klubu:

 • riadi a koordinuje činnosť výboru
 • zvoláva a vedie výborové schôdze
 • pripravuje program výborovej schôdze
 • zastupuje klub v komunikácii z úradmi (UKK – oznam o konaných akciách klubu, žiadosti o delegovanie rozhodcov,    rezervácia kartičiek na výstavu a vyúčtovanie kartičiek po výstave, odovzdanie počtu udelených titulov, SKJ, MV SR – zasielanie zmeny stanov na evidenciu, DÚ – pri zmene sídla klubu, Štátna veterinárna správa – pri každej výstave)
 • prijíma písomné podnety od členskej základne a zaraďuje ich na prejednanie

 Tajomník klubu:

 • oslovenie zvolených rozhodcov a komunikácia s rozhodcami ohľadom organizačných záležitostí
 • zastupuje prezidenta klubu v jeho neprítomnosti
 • zabezpečuje korešpondenciu s členskou základňou
 • vedie matriku členov
 • eviduje prihlášky nových členov
 • prideľuje členské čísla jednotlivým členom
 • vedie komunikáciu s inými klubmi (informácie o konaní klubových výstav)
 • vyhotovuje a archivuje zápisnice z členských schôdzí a zasadaní výboru
 • archivuje prihlášky a zoznamy členov
 • vyhodnocuje súťaž Pes roka
 • pomáha ráno na výstave pri príjme psov spolu s členom výboru na to určeným
 • na výstave zapisuje vo výstavnej kancelárii výsledky do rodokmeňov
 • rozloženie víťazných pohárov na výstave

 Ekonóm klubu:

 • vedenie pokladne a bankového účtu
 • pripravuje podklady a vedie účtovníctvo, ktoré 2 x ročne pravidelne predkladá na kontrolu revíznej komisii (do 31.1.  a do 10.9. – k dispozícií aj s bankovým výpisom za august)
 • kontrola poplatkov za členstvo
 • 4 x ročne odovzdávať vyplnený formulár s členmi pre UKK spolu s úhradou za členské
 • kontrola poplatkov za výstavu a bonitáciu
 • príprava zoznamu platiacich, príjmových a výdavkových pokladničných blokov pred výstavou
 • príprava a tlač lístkov na obedy pre výbor klubu, rozhodcov a výstavný personál
 • príprava cestovných príkazov pre rozhodcov
 • nákup pohárov, medajlí, ceny pre deti (do súťaže dieťa a pes), darčeky pre rozhodcov, pre vystavujúcich a členov klubu
 • kontrola príjmu psov prihlásených na výstave spolu s členom výboru na to určeným

 1. člen výboru:

 • aktualizuje klubovú stránku a facebook klubu
 • aktualizuje a zverejnenie pozvánky, podklady k výstavám na stránke klubu
 • zverejňuje zápisnice z členských schôdzí, pozvánky na konajúce sa akcie klubu a propozície na výstavu
 • dopĺňa fotogalériu z akcií usporiadaných klubom
 • organizovanie výcvikového táboru s čiastočným technickým zabezpečením
 • vyhotovenie klubovej ročenky k máju daného roku
 • zabezpečuje fotodokumentáciu počas akcií usporiadaných klubom
 • prijíma prihlášky na výstavu zaslané poštou a dopĺňa ich do on-line systému
 • príprava a tlač diplomov a katalógov na výstavu
 • tlač posudkov a ostatných dokumentov k výstave
 • pomáha ráno na výstave pri príjme psov spolu s členom výboru na to určeným

 2. člen výboru:

 • zabezpečiť miesto výstavy
 • rezerváciu ubytovania pre rozhodcov a výbor
 • zabezpečuje komunikáciu so sponzorom / sponzormi
 • zabezpečuje personál do kruhov spolu s ďalším členom výboru na to určeným
 • zabezpečiť do kruhov (niečo slané – krekry, tyčinky, fľašu minerálky, prípadne kávu alebo čaj, mokré antibakteriálne utierky alebo papierové utierky s vedrom vody)
 • technické zabezpečenie výstavy a tábora (rozloženie stanov, kruhov, tabúľ, stolov, stoličiek a vecí s tým súvisiacich)
 • príprava papierových dosiek na výstavu a čísiel do kruhov dodaných od sponzora

 Hlavný poradca chovu:

 • vystavovanie krycích listov
 • kontrola vrhov
 • spracovanie prihlášok vrhov
 • príprava podkladov pre bonitáciu
 • kontrola podkladov a poplatkov k bonitácii
 • účasť na bonitácii
 • konzultácie pri výbere krycích psov
 • vedenie štatistík a archivácia dokumentov

 Poradca chovu:

 • vystavovanie krycích listov
 • kontrola vrhov, spolupráca s hlavným poradcom chovu
 • účasť na bonitácii
 • konzultácie pri výbere krycích psov

 Revízna komisia:

 • kontroluje plnenie uznesení z členskej schôdze
 • kontroluje dodržiavanie stanov klubu
 • kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu pravidelnými kontrolami účtovníctva a pokladne 2 x ročne k dátumu 31.01. a 10.09. daného roku

 Disciplinárna komisia:

 • rieši problémy týkajúce sa porušovania stanov a špecifických chovateľských podmienok