Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Chovateľský poriadok

Domov > Chovateľský poriadok

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO KLUBU ŠVAJČIARSKYCH SALAŠNÍCKYCH PSOV

I. Všeobecné ustanovenia

Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov (ďalej SKŠSP alebo klub) sa riadi chovateľským a zápisným poriadkom Medzinárodnej kynologickej federácie FCI, Slovenskej kynologickej jednoty SKJ, Únie kynologických klubov UKK a platným zákonom na ochranu zvierat. Ustanovenia chovateľského poriadku platia záväzne pre všetkých členov. Chovateľ, držiteľ a majiteľ psa plemien zastrešených SKŠSP, nemusí byť členom SKŠSP, klub im zabezpečuje chovateľský servis, ktorého podmienkou je uzatvorenie zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu a dodržiavanie chovateľského poriadku SKŠSP a chovateľských a zápisných poriadkov SKJ a FCI.

II. Chov

 • Chov v klube je riadený.
 • Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba rešpektujúca zásady genetického zdravia psov. Chov nesmie byť na úkor ich zdravia.
 • Za riadenie chovu je zodpovedný celý výbor klubu spolu s príslušnými poradcami chovu.
 • Úzka príbuzenská plemenitba sa v zásade neodporúča, prípustná je len pri využití riadenej líniovej plemenitby.
 • S chovateľstvom je nezlučiteľná produkcia šteniat bez PP a obchodovanie, alebo sprostredkovanie obchodu so psami. Je zakázané predávať šteniatka prostredníctvom výkupov, priekupníkom a obchodníkom so psami za účelom ďalšieho predaja. V prípade porušenia tohto bodu sa prípad postúpi disciplinárnemu orgánu klubu.
 • Klub je oprávnený svojimi orgánmi sústavne kontrolovať a sledovať:
  1. či sú chovní jedinci v trvalom držaní majiteľa
  2. v akých podmienkach sú držaní (ustajnenie, zaobchádzanie, výživa atď.)
  3. aké podmienky má chovateľ pre odchov šteniat.
 • Klub je v odôvodnených prípadoch oprávnený obmedziť dočasne alebo trvalo zakázať chov buď konkrétneho jedinca alebo celej chovateľskej stanice, a to na základe disciplinárneho konania, ak sa zistí nedodržiavanie povinností, alebo iných záväzných ustanovení.

III. Chovateľ, majiteľ, držiteľ

 • Majiteľ psa či suky je fyzická alebo právnická osoba, ktorá jedinca právoplatne nadobudla a môže to preukázať jeho preukazom o pôvode.
 • Držiteľ psa či suky je buď majiteľ alebo ten, kto je majiteľom písomne zmocnený používať ho ku chovu a u ktorého sa pes aj fyzicky nachádza.
 • Chovateľ je držiteľ chovnej suky v čase vrhu, ktorého chovateľská stanica bola riadne zaregistrovaná prostredníctvom SKJ.
 • Každá zmena v držaní chovného jedinca musí byť do 15 dní oznámená písomne poradcovi chovu, týka sa to aj zapožičania chovnej suky alebo krycieho psa do zahraničia. Úhyn psa či suky je majiteľ taktiež povinný do 15 dní oznámiť poradcovi chovu. Odporúča sa uviesť aj príčinu úhynu, pokiaľ je známa.
 • Prevod nakrytej suky je možný. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, budú šteňatá zapísané v chovateľskej stanici nového majiteľa alebo držiteľa suky, a pokiaľ nie je stanovené inak, prechádzajú na neho všetky povinnosti plynúce z krytia chovným psom.
 • Odchovy na cudziu chovateľskú stanicu (zapožičanie chovnej suky) je možné po vzájomnej dohode medzi majiteľom chovnej suky a vlastníkom registrovanej chovateľskej stanice. Dohoda musí byť uzavretá písomne a musí byť súčasťou žiadosti o pripúšťacie povolenie.
 • Ak je chovný jedinec v spoluvlastníctve viacerých osôb z rôznych krajín, musí spĺňať podmienky pre zaradenie do chovu všetkých krajín spolumajiteľov, kde chce byť chovne používaný. V tomto prípade sa nejedná o zahraničné krytie.

IV. Chovní jedinci

 • Chovní jedinci sú čistokrvní psi a suky, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu a sú zapísaní v registri chovných jedincov v plemennej knihe UKK.
 • Zaradenie do chovu prevádza SKŠSP na bonitáciách. Zápis do registra chovných jedincov prevádza plemenná kniha. Pes musí byť preregistrovaný pred prvým plánovaním krytím, suka je registrovaná súčasne s prvým vrhom.
 • Podmienky pre zaradenie do chovu:
  1. minimálna veková hranica: pes 18 mesiacov, suka 15 mesiacov
  2. absolvovanie RTG vyšetrenia na dysplaziu bedrových a lakťových kĺbov. Do chovu sa budú zaraďovať jedince s RTG nálezom u DBK maximálne 2-ho stupňa (DBK-A, B a C) a u DLK maximálne 1-ho stupňa (DLK-0 a 1), s tým, že jedinec s nálezom DBK-C, zaradený do chovu, môže byť použitý jedine s jedincom, ktorý má DBK-A, a jedinec s nálezom DLK-1 jedine s jedincom s DLK-0. Pre plemeno BSP a VŠSP sa vyžaduje aj vyšetrenie na OCD, do chovu sa zaraďujú len jedinci s negatívnym nálezom. U plemena BSP a VSŠP jedinec s nálezom DBK-C môže byť použitý jedine s jedincom, ktorý má DBK-A, a jedinec s nálezom DLK-1 jedine s jedincom DLK-0. U plemena ASP a ESP, jedinec s nálezom DBK-C, môže byť použitý len s jedincami s DBK-A alebo DBK-B, jedinec s nálezom DLK-1 môže byť použitý s jedincami DLK-0 alebo DLK-1.                       
  3. pre plemeno ESP je povinné genetické vyšetrenie PRA. Jedinci s výsledkom PRA-B a PRA-C budú môcť byť kombinovaní len s jedincami s PRA-A. Jedinec s nálezom PRA-C musí od veku 4 rokov raz ročne absolvovať oftalmologické vyšetrenie na overenie stavu, v prípade negatívneho nálezu môže pôsobiť v chove ďalej, v prípade pozitívneho nálezu bude z chovu vyradený.
  4.  pre plemeno ESP je povinné vyšetrenie na ektopický ureter. Do chovu sa zaradí len jedinec stupňa A a B .
   – tento typ vyhodnotenia je platný v prípade vyšetrenia na Veterinárnej univerzite vo Viedni s vyhodnotením na Veterinárnej univerzite v Zurichu. Ak je vyšetrenie absolvované na Slovensku, kde sa uvádza výsledok v tvare Pozitívny, alebo Negatívny, do chovu sa zaradí len jedinec s výsledkom Negatívny. Ak je jedinec vyhodnotený ako Pozitívny, konečné rozhodnutie o zaradení do chovu bude stanovené vyšetrením na Veterinárnej univerzite vo VIedni, inak jedinec s výsledkom Pozitívny nebude uchovnený.Pri chovnej kombinácii dvoch jedincov sa akceptuje Negatívny s A alebo B a opačne, je povolená aj kombinácia B s B.
  5. absolvovanie dvoch povinných výstav. Výstavy musia byť pod záštitou FCI so zadávaním CAC, z toho     jedna výstava musí byť klubová alebo špeciálna (môže byť aj bez zadávania CAJC a CAC), usporiadaná SKŠSP, absolvovaná v triede mladých, strednej,  otvorenej, pracovnej, alebo šampiónov. Aspoň jedna z povinných výstav musí byť vo veku nad 15 mesiacov.  Triedy mladšieho dorastu, dorastu a mimo konkurencie sa do bonitácie nepočítajú.
  6. úspešné absolvovanie bonitácie.
 • Miesto a dátum bonitácie určuje výbor SKŠSP. V prípade, že pes má splnené všetky podmienky pre chovnosť okrem veku, môže sa bonitácie zúčastniť aj skôr, s tým, že chovnosť nadobudne až dňom dovŕšenia požadovaného veku.
 • Na chovného jedinca, ktorého majiteľ neuhradí členský príspevok sa vzťahujú podmienky platné pre nečlenov SKŠSP venujúcich sa chovu švajčiarskych salašníckych psov.
 •  Chovnosť suky končí dňom dovŕšenia ôsmich rokov. Ten deň sa považuje za posledný možný termín nakrytia. Chovnosť môže byť predĺžená na základe rozhodnutia výboru klubu. Chovnosť psa nie je obmedzená vekom.
 • Chovnosť psa alebo suky možno ukončiť v prípade vyššieho výskytu geneticky podmienených ochorení u potomkov alebo v prípade zdravia ohrozujúceho ochorenia chovného jedinca. Návrh na ukončenie chovnosti podáva s písomným odôvodnením poradca chovu. Konečné rozhodnutie o ukončení chovnosti prináleží výboru klubu.
 • Je neprípustné, aby bol chovný pes použitý ku krytiu nechovnej suky, alebo aby bol použitý ku krytiu pred splnením podmienok pre chovnosť. Je neprípustné, aby suka bola použitá k chovu pred splnením podmienok pre chovnosť.

V. Pripúšťacie povolenie

 • Pred plánovaným krytím chovnej suky si jej majiteľ písomne vyžiada od poradcu chovu pripúšťacie povolenie, a to minimálne 3 týždne pred začiatkom hárania suky s možnosťou uvedenia 1 až 3 psov, s ktorými plánuje kryť, prípadne požiada poradcu chovu o výber vhodného psa. Spoločne so žiadosťou pošle doklad o zaplatení poplatku za vystavenie pripúšťacieho povolenia. Nečlen klubu musí pred zaslaním žiadosti o pripúšťacie povolenie uzavrieť s klubom zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu. V pripúšťacom povolení môžu byť uvedení slovenskí chovní psi alebo zahraniční psi spĺňajúci podmienky chovnosti krajiny, v ktorej sú registrovaní.
 • Pripúšťacie povolenie musí byť vyžiadané a vyplnené aj v prípade, že obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.
 • Ak nedošlo ku krytiu, je majiteľ suky povinný pripúšťacie povolenie vrátiť poradcovi chovu, najneskôr do 14 dní po skončení hárania suky.
 • Bez vystaveného pripúšťacieho povolenia sa krytie nemôže uskutočniť.
 • V odôvodnených a preukázaných prípadoch môže poradca chovu odmietnuť vystaviť pripúšťacie povolenie. (napr. veľmi zlá kondícia suky, pri závažných nedostatkoch v starostlivosti o suku a šteňatá v predchádzajúcom vrhu a pod.)

VI. Krytie

 • Krytie sa môže uskutočniť len medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného pripúšťacieho povolenia, kde sú obaja jedinci uvedení, a teda odsúhlasení poradcom chovu.
 • Počas jedného hárania môže byť suka krytá len jedným zo psov, uvedených v pripúšťacom povolení. Pokiaľ vybraný pes suku nenakryje, môže byť použitý ďalší z uvedených psov.
 • Ak majiteľ chovnej suky požaduje opakované krytie v priebehu jedného hárania, je majiteľ chovného psa povinný toto umožniť.
 • Medzi krytiami rôznych súk jedným chovným psom musí uplynúť aspoň 24 hodín.
 • Krytie môže byť nahradené insemináciou. Tento úkon môže prevádzať iba osoba odborne spôsobilá a musí byť o tomto úkone záznam v pripúšťacom povolení.
 • Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť s jedincami, ktoré sa predtým nereprodukovali prirodzeným spôsobom. V ojedinelých prípadoch (keď sa len pes alebo len suka predtým nerozmnožovali prirodzeným spôsobom) môže SKJ povoliť výnimky.
 • Počet krytí v roku u chovného psa je obmedzený. Chovný pes môže mať za kalendárny rok na Slovensku maximálne 12% vrhov z celkového počtu vrhov v plemene za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, že 12% je číslo nižšie ako 5, je maximálny počet vrhov stanovený na päť vrhov za kalendárny rok na jedného chovného psa. Toto obmedzenie platí aj pre zahraničných krycích psov, ktorých vrhy boli zapísané v SPKP. Zahraničné krytia slovenských psov nie sú obmedzené. Majiteľ krycieho psa je povinný strážiť si počet krytí, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho počtu vrhov. Obmedzenie sa netýka psov plemena ESP, ktorí majú DBK A alebo B a PRA vyšetrenie A, a psov plemena ASP, vzhľadom na  nízky počet chovných psov u týchto dvoch plemien. U plemena VŠSP pre chovného psa so ziskom titulu Šampión, vekom nad 5 rokov, DBK-A, B, DLK-0, OCD-neg sa počet krytí môže zvýšiť na 8 vrhov za rok.
 • Majiteľ krycieho psa je povinný nahlásiť krytie hlavnému poradcovi chovu do piatich dní od uskutočneného krytia. Hlavný poradca chovu si vedie evidenciu o uskutočnených krytiach a vrhoch po jednotlivých psoch a pri dosiahnutí maximálneho povoleného počtu vrhov, oznámi túto skutočnosť poradcom chovu, aby daný jedinec už nebol v príslušnom roku navrhovaný.
 • V prípade zapožičania si psa alebo suky zo zahraničia je povinná bonitácia tohto jedinca pred prvým krytím v SR.
 • Chovná suka môže mať tri vrhy za dva roky. Po dvoch po sebe nasledujúcich vrhoch alebo po mnohopočetnom vrhu (t.j. 8 narodených šteniatok a viac) musí nasledovať reprodukčná prestávka a teda musí byť vynechané jedno háranie. Chovná suka môže mať za svoj život maximálne 5 vrhov. 
 • Úhrada za krytie je vecou dohody medzi majiteľom chovnej suky a majiteľom chovného psa.
 • Pri žiadosti o vydanie pripúšťacieho povolenia na zahraničného psa je majiteľ chovnej suky povinný spolu so žiadosťou predložiť kópiu preukazu pôvodu tohto psa a doklad o tom, že bol tento pes v príslušnom štáte uchovnený.
 • Po uskutočnení krytia vyplní majiteľ chovnej suky pripúšťacie povolenie a spolu s majiteľom chovného psa podpismi potvrdia uskutočnenie krytia.

VII. Vrh

 • Chovateľ je povinný starať sa o suku v dobe kotnosti a dojčenia, ako aj o celý vrh až do predaja šteniat, aby bol zaručený ich riadny vývoj.
 • Pokiaľ chovateľ nemôže mať z vážnych dôvodov v tejto dobe suku vo vlastnej starostlivosti, oznámi poradcovi chovu adresu, kde sa suka s vrhom nachádza. Suka so šteňatami sa musia nachádzať na území SR.
 • Pokiaľ sú šteňatá umiestené u kojnej suky, je chovateľ povinný nahlásiť túto skutočnosť poradcovi chovu spolu s počtom a adresou, kde sú šteňatá umiestené do 3 dní od ich premiestenia.
 • Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený.
 • Chovateľ má právo podľa vlastného výberu a uváženia ponechať všetky narodené šteňatá vo vrhu.
 • V prípade úhynu suky pri pôrode sa povoľuje umelý odchov. Chovateľ je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť poradcovi chovu.
 • Chovateľ je povinný osvedčeným spôsobom oznámiť dátum narodenia šteniat do 5 dní poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa a zároveň sa dohodnúť s poradcom chovu na termíne kontroly vrhu. V prípade nenarodenia sa šteniat je majiteľ suky povinný vrátiť pripúšťacie povolenie do 14 dní po predpokladanom termíne pôrodu poradcovi chovu. Vykonáva sa jedna kontrola vrhu poradcom chovu pri prvých dvoch vrhoch švajčiarskych salašníckych psov chovateľa. Kontrola pri ďalších vrhoch v poradí sa robí len na základe požiadania chovateľa alebo pri nariadení výborom. Poplatok za kontrolu vrhu a cestovné náhrady hradí chovateľ poradcovi chovu na mieste.
 • Označovanie šteniat čipovaním je povinné. Čipovanie vykonáva veterinárny lekár, ktorý túto skutočnosť zaznačí do prihlášky vrhu. Najneskôr do 7 dní od čipovania pošle chovateľ vyplnené tlačivo poradcovi chovu, ktorý po odkontrolovaní zašle podklady pre zápis šteniat a vystavenie preukazov o pôvode na plemennú knihu.
 • V čase predaja musia mať šteňatá minimálne 7 týždňov, musia byť riadne odčervené, začipované a zaočkované. Ak niektoré šteniatko nezodpovedá týmto požiadavkám, nesmie ho chovateľ odovzdať novému majiteľovi.
 • V prípade pochybností o pôvode šteniat, je majiteľ chovnej suky a chovného psa povinný na vyžiadanie poskytnúť jedinca na odber krvi za účelom DNA vyšetrenia k zisteniu rodičovstva. V prípade potvrdenia podozrenia všetky náklady na vyšetrenie a ďalšie súvisiace náklady (cestovné, cenu úkonu, materiál) v plnom rozsahu hradí majiteľ suky.

VIII. Práva a povinnosti poradcu chovu

 • Poradcovia chovu riadia a vyhodnocujú chov plemien zastrešených klubom. Pomáhajú a radia chovateľom pri výbere krycích psov, pri odchove šteniat a pri vybavovaní potrebnej agendy súvisiacej s chovom.
 • Hlavný poradca chovu je členom výboru klubu a je volený členmi klubu. Poradca chovu je menovaný výborom klubu.
 • Hlavný poradca chovu pripravuje podklady pre bonitáciu, navrhuje členov bonitačnej komisie, zúčastňuje sa bonitácií, spracováva výsledky bonitácie, vypracováva aktuálny zoznam chovných psov a súk, vydáva pripúšťacie povolenia, vykonáva kontroly vrhov, vedie dokumentáciu týkajúcu sa chovu.
 • Poradca chovu vydáva pripúšťacie povolenia, vykonáva kontroly vrhov.
 • Poradca chovu nemá právo bez udania vážneho dôvodu negovať požiadavku chovateľa pri výbere chovných psov pre svoje suky na krytie.
 • Poradca chovu je povinný upozorniť chovateľa na neštandardné šteňatá, poskytnúť odborné rady a viesť si o tom záznamy.
 • Poradca chovu je povinný urobiť kontrolu vrhu pri prvých dvoch vrhoch švajčiarskych salašníckych psov chovateľa.
 • Poradca chovu je povinný oboznamovať s výsledkami chovu výbor klubu a členskú základňu klubu.
 • Poradca chovu je povinný upozorniť výbor klubu na chovateľsky neetické priestupky chovateľov, alebo hrubé porušovanie chovateľských princípov klubu.
 • Poradcovi chovu môže byť poskytnutý príspevok na pokrytie výdavkov (cestovné, príspevok na občerstvenie, ošatenie a pod.), ktoré súvisia s výkonom ich dobrovoľníckej činnosti.

IX. Záverečné ustanovenia

Tento chovateľský poriadok Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov, bol schválený členskou schôdzou SKŠSP dňa 30.09.2017 a týmto dňom aj nadobúda platnosť. Môže byť zmenené, alebo doplnený rozhodnutím členskej schôdze klubu.

Aktualizované k 23.8.2019