Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Skúška povahy

Domov > Skúška povahy

Pes ide na vodítku vedľa majiteľa

Majiteľ so psom ide po vyznačenej trase, pes je na vodítku. Majiteľ dá príkaz sadnúť, potom pokračujú v trase. Príkaz sa opakuje 3x.

 • výborne – pes ide kľudne pri nohe, veselo reaguje na príkaz majiteľa, poloha tela je kľudná, bez napätia.
 • dostatočne – pes napína vodítko, má tendencie ísť samovoľne, nerešpektuje smer udaný majiteľom, príkaz splní len po opakovaní, alebo nesplní vôbec, poloha tela je napätá, ale nevykazuje známky agresivity alebo bojácnosti.
 • nedostatočne – pes sa na vodítku trhá, odmieta plniť príkazy, poloha tela značí bojazlivosť ( vtiahnutý chvost, uši, je prikrčený) alebo agresivitu ( cerí zuby, srsť je naježená atď.)

Psa vedie cudza osoba

Psa vedie na vodítku po vyznačenej trase cudzia osoba, pes je pod dohľadom majiteľa, ktorý sprevádza osobu a rozpráva sa s ňou.

 • výborne – pes kľudne sprevádza osobu, v prípade nekľudu ho majiteľ môže napomenúť, pes po krátkom napomenutí alebo dohovorení pokračuje kľudne vo vyznačenej trase.
 • dostatočne – pes na vodítku sleduje osobu len po opakovanom napomenutí, neustále sleduje majiteľa, je zvládnuteľný.
 • nedostatočne – pes na vodítku odmieta nasledovať cudziu osobu, nepomáha ani dohováranie majiteľa. Reaguje agresívne alebo bojazlivo.

Majiteľ vedie psa naproti cudzej osobe

Majiteľ vedie psa priamo naproti cudzej osobe, podajú si ruky, majiteľ dá povel „sadni“, začnú rozhovor, cudzia osoba nenásilne pohladí psa za ušami.

 • výborne – pes pozorne sleduje rozhovor, pri stretnutí reaguje priateľsky, teší sa pozornosti cudzej osoby. Na povel si kľudne sadne.
 • dostatočne – pes sa zdráha ísť k osobe, povel „sadni“ splní len na opakovaný príkaz, v polohe v sede vykazuje nekľud, má tendecie odísť, nechce sa dať pohladkať.
 • nedostatočne – pes odmieta ísť k osobe, neposlúchne povel, odmieta kontakt, chce ujsť. Reaguje agresívne alebo bojazlivo.

Pes a skupinka zhovárajúcich sa ľudí

Majiteľ vedie psa k skupinke zhovárajúcich sa ľudí. Pri príchode sa pozdravia. Majiteľ niekoľko krát prejde so psom medzi osobami ( slalom), niektoré osoby môžu pohladkať psa na chrbte, za ušami, na hlave. Dotyky sú krátke a nenásilné.

 • výborne – pes je veselý, kľudný, pozorne sleduje svojho majiteľa, je ľahko ovládateľný. Na kontakty reaguje veselo, kľudne, pozorne.
 • dostatočne – pes je ovládateľný len po opakovaných napomenutiach majiteľa, ale príkazy splní, pri dotykoch sa vykrúca a otáča, sú mu nepríjemné.
 • nedostatočne – pes odmieta ísť ku skupinke, pri dotykoch sa trhá na vodítku, je agresívny alebo bojazlivý.

Pes stretne druhého psa

Psa vedie majiteľ na vodítku, oproti nim ide iná osoba so psom na vodítku. Pri stretnutí sa pozdravia a pokračujú ďalej. Po prejdení 20 metrov sa obaja otočia, idú oproti sebe, pri stretnutí sa pozdravia, podajú si ruky a pohladia druhého psa.

 • výborne – pes pozorne sleduje majiteľa, pri pozdrave je ľahko ovládateľný jemným napomenutím. Pri opakovanom stretnutím víta druhého psa. Nevykazuje žiadne známky agresivity alebo bojazlivosti. Nie je flegmatický.
 • dostatočne – pes sleduje majiteľa len po opakovanom upozornení, pri stretnutí odmieta kontakt s druhým psom, je flegmatický, alebo naopak vrčí, ale neútočí.
 • nedostatočne – pes odmieta sledovať a poslúchať majiteľa, pri stretnutí s druhým psom je agresívny, alebo sa bojí. Nejaví záujem o kontakt.

K odloženému psovi sa priblíži cudzia osoba so psom

Majiteľ nechá psa odloženého a upevneného o skobu, alebo tyč, odíde, ku psovi sa blíži iná osoba so psom. Nedôjde ku kontaktu. Osoba so psom kľudným tempom prejde popred odloženého psa, bez náznaku zastavenie. Osoba sa po pár metroch otočí, ide naspäť. Keď sa priblíži k psovi, zastaví a prihovorí sa mu, potom pokračuje ďalej.

 • výborne – pes kľudne leží, je priateľský. Môže vstať, chce sa zoznámiť alebo hrať.
 • dostatočne – po odložení pes je nekľudný, kňučí, chce vyhľadať majiteľa. Po opakovanom odložení sa pes ukľudní. Na príchod cudzej osoby reaguje tupo, alebo odmietavo.
 • nedostatočne – pes je po odložení veľmi nekľudný, odmieta sa ukľudniť aj po opakovanom odložení. Na príchod cudzej osoby reaguje bojazlivo, chce ujsť, alebo naopak, je agresívny, chce sa pobiť so psom.

Reakcia na zrakové alebo zvukové podnety

Reakcia na nezvyčajné zrakové alebo zvukové podnety. Majiteľ so psom sa vodítku prejde cez vopred pripravený nepríjemný terén, (pod prikrývkou sa nachádzajú pokrčené plastové fľaše, šišky, prípadne pripravená je rohožka, gumolit, alebo iný nepríjemný povrch), z rádia počuť hlasnú hudbu, z diaľky počuť výstrel (alebo spadnutý hrniec, vedro atď.).

 • výborne – pes prejde s majiteľom kľudne cez povrch, môže ho oňuchať, na hlasové podnety reaguje kľudne, v prípade rozrušenia sa rýchle ukľudní po dohovorení majiteľom.
 • dostatočne – pes prejde po povrchu len po opakovanom pokuse, na hlasové podnety reaguje nekľudne, dlhšie ho treba napomínať.
 • nedostatočne – pes odmieta prejsť cez povrch, na hlasové podnety reaguje veľmi nekľudne, chce ujsť, nevie sa ukľudniť.

Bodovanie a výsledok

Bodovanie

 • výborne – 2 body
 • dostatočne – 1 bod
 • nedostatočne – 0 bodov

Výsledok

 • prospel výborne – minimum 11 dosiahnutých bodov
 • prospel – od 6 do 10 bodov
 • neprospel – menej ako 6 bodov