Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Bonitačný poriadok

Domov > Bonitačný poriadok

Bonitačný poriadok

Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov

(  ďalej len “SKŠSP“ )


Všeobecné ustanovenia

Bonitácia  je komisionálne zhodnotenie a výber jedincov vhodných pre chov. Predmetom hodnotenia je exteriér, povahové vlastnosti a zdravie jedinca. Majiteľ je povinný svojho psa na bonitáciu pripraviť. Údaje o bonitácii sa zaznamenávajú do bonitačnej karty. Úspešné absolvovanie bonitácie je základnou podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu. Celkový výsledok a získaný bonitačný kód sa zapíše do preukazu o pôvode psa. Bonitačnú kartu potvrdzuje bonitačná komisia svojimi podpismi, chovnosť potvrdí v PP podpisom delegovaný rozhodca.

Bonitačný kód sa skladá zo štyroch častí v tvare: AAA  B CC DDE (AAA –  tri číslice charakterizujúce veľkosť – farba oka – záhryz, B – písmená popisujúce chyby exteriéru, CC – číslice popisujúce sfarbenie a povahu, posledná trojica znakov je pre rtg výsledok DBK – DLK- OCD)

Bonitáciu môže absolvovať každý jedinec iba jedenkrát v živote. Len pri odročení jedinca bonitačnou komisiou alebo pri odstúpení (rozhodnutie majiteľa) počas bonitácie môže pes bonitáciu zopakovať. V prípade neúspešného výsledku v hodnotení povahy môže pes túto skúšku jeden krát zopakovať.

V prípade negatívneho výsledku bonitácie majiteľ psa nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku negatívneho výsledku vznikla. Majiteľ psa zodpovedá za škody spôsobené psom počas bonitácie.

Usporiadanie bonitácie

Usporiadateľom bonitácie na Slovensku pre plemená appenzellský salašnícky pes (ASP), bernský salašnícky pes (BSP), entlebuchský salašnícky pes (ESP) a veľký švajčiarsky salašnícky pes (VŠSP) je Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov. Miesto a dátum bonitácie určuje výbor SKŠSP.  Za administratívnu stránku bonitácie zodpovedá hlavný poradca chovu.

Prihlášku na bonitáciu posiela na vyžiadanie hlavný poradca chovu. Uzávierka prihlášok je 2 týždne pred termínom konania sa bonitácie.

Bonitačný poplatok  musí byť uhradený do termínu uzávierky. Pri opakovaní bonitácie z dôvodu odstúpenia alebo neúspešnej povahovej skúšky sa platí bonitačný poplatok na ďalšiu bonitáciu v plnej výške. Pri odročení jedinca bonitačnou komisiou sa bonitačný poplatok neplatí.

Podmienky účasti na bonitácii

 • Platný preukaz o pôvode vydaný v súlade s predpismi FCI a SKJ.
 • V deň bonitácie dosiahnutý minimálny vek 18 mesiacov pre psa a 15 mesiacov pre suku.
 • V prípade, že pes má splnené všetky podmienky pre chovnosť okrem veku, môže sa bonitácie zúčastniť aj skôr s tým, že chovnosť nadobudne až dňom dovŕšenia požadovaného veku.
 • Vyhodnotenie rtg na dysplaziu bedrových a lakťových kĺbov. Do chovu sa budú zaraďovať jedince s RTG nálezom u DBK maximálne 2-ho stupňa (DBK-A, B a C) a u DLK maximálne 1-ho stupňa (DLK-0 a 1), s tým, že jedinec s nálezom DBK-C, zaradený do chovu, môže byť použitý jedine s jedincom, ktorý má DBK-A, a jedinec s nálezom DLK-1 jedine s jedincom s DLK-0. Pre plemeno BSP a VŠSP je povinné aj vyhodnotenie na OCD ramenných kĺbov, do chovu sa zaraďujú len jedinci s negatívnym nálezom.
 • Pre plemeno ESP je povinné genetické vyšetrenie PRA. Jedinci s výsledkom PRA-B alebo PRA-C budú môcť byť kombinovaní len s jedincami s PRA-A. Jedinec s nálezom PRA-C musí od veku 4 rokov raz ročne absolvovať oftalmologické vyšetrenie na overenie stavu, v prípade negatívneho nálezu môže pôsobiť v chove ďalej, v prípade pozitívneho nálezu bude z chovu vyradený.
 • Pre plemeno ESP je povinné vyšetrenie na ektopický ureter. Do chovu sa zaradí len jedinec stupňa A alebo B. Pre jedince so stupňom B je povinnosť párenia len s jedincom stupňa A.
 • Absolvovanie dvoch povinných výstav. Výstavy musia byť pod záštitou FCI so zadávaním CAC, z toho jedna výstava musí byť klubová alebo špeciálna (môže byť aj bez zadávania CAJC a CAC), usporiadaná SKŠSP, absolvovaná v triede mladých, strednej,  otvorenej, pracovnej, alebo šampiónov. Aspoň jedna z povinných výstav musí byť v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov. Výstavy v triede mladšieho dorastu a dorastu sa nezapočítavajú.
 • Jedinec musí byť v majetku člena SKŠSP, v opačnom prípade ak je majiteľom psa nečlen klubu, musí byť ešte pred zaslaním prihlášky uzavretá zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov SKŠSP.
 • Importované jedince v majetku slovenských majiteľov musia byť zapísané v SPKP.

Bonitačná komisia

Bonitačná komisia je navrhovaná výborom klubu SKŠSP. Je vymenovaná len na deň bonitácie. Pracuje minimálne v trojčlennom zložení. Predsedom komisie je rozhodca pre exteriér, ktorý má aprobáciu na bonitované plemená, a ktorý musí byť na bonitáciu riadne delegovaný Slovenskou kynologickou jednotou. Ďalšími členmi komisie sú spravidla poradcovia chovu, prípadne členovia výboru alebo výborom určení členovia  klubu. Bonitačná komisia je povinná zapísať do bonitačnej karty dosiahnutý výsledok. Rozhodnutie bonitačnej komisie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

Priebeh bonitácie

Bonitácia pozostáva

 • z posúdenia povahy, ktorá sa hodnotí samostatne povahovou skúškou, a taktiež aj zo sledovania správania sa jedinca počas celej bonitácie. Priebeh skúšky sa zapisuje do tlačiva „Povahová skúška“
 • z posúdenia exteriéru jedinca vrátane merania potrebných mier a zaevidovania povinných zdravotných vyšetrení (vyhodnotenie DBK, DLK a u BSP a VŠSP aj OCD, vyhodnotenie PRA a Ektopického uretra u ESP, vyhodnotenie DM u BSP). Bez merania nemôže jedinec absolvovať bonitáciu. Záznam hodnotenia sa robí do tlačiva „Bonitačná karta“, ktorá zahŕňa detailné a komplexné zhodnotenie exteriéru v zmysle štandardu daného plemena, miery psa, výsledok rtg vyšetrení, poznámku a odporučenie pre využitie v chove.

Výsledok bonitácie

Po celkovom zhodnotení predvedeného jedinca komisia udelí výsledné hodnotenie:

Chovný –  jedinec, ktorý spĺňa požiadavky štandardu, môže mať určité nedostatky, ale je bez závažných chýb, úspešne absolvoval povahovú skúšku a má prípustné vyhodnotenie na dyspláziu bedrových, lakťových (u BSP a VŠSP aj ramenných)  kĺbov, teda DBK: A, B, C,  DLK: 0 a 1, OCD – negatívne, jedinec plemena ESP má vyhodnotené genetické vyšetrenie PRA a Ektopický ureter, teda stupeň A alebo B.

Nechovný –  jedinec, ktorý vykazuje hrubé chyby nad rámec štandardu; má výrazné chyby sfarbenia; jeho výška   nezodpovedá tolerancii určenej štandardom; má chýbajúce zuby okrem tých, ktoré sú tolerované štandardom;  kryptorchid; je agresívny alebo bojazlivý; pri výsledku DBK horšom ako C, DLK horšom ako 1, pri OCD – pozitívnom náleze, pri EU horšom ako B; pri výsledku povahovej skúšky „neprospel“. Taktiež jedinec, u ktorého kumulácia exteriérových a/alebo povahových chýb či dysplazie má za následok, že daný jedinec nie je vhodným pre chov.

Odstúpil – ak sa majiteľ v priebehu bonitácie rozhodne odstúpiť z bonitácie, ešte pred jej ukončením a konečným verdiktom.

Odročený – na podnet bonitačnej komisie, v prípade že pes vykazuje známky ochorenia, úrazu,  fyzický alebo psychický vývin jedinca nie je ešte ukončený, alebo je podozrenie na chybu, ktorá môže mať za následok neuchovnenie a je potrebné ďalšie odborné vyšetrenie.

Chovnosť psa je neobmedzená, až do jeho smrti. Chovnosť suky končí dňom dovŕšenia ôsmich rokov. Chovnosť jedinca môže byť ukončená v prípade vyššieho výskytu geneticky podmienených ochorení u potomkov, alebo v prípade zdravia ohrozujúceho zdravia chovného jedinca. Návrh na ukončenie chovnosti podáva s písomným odôvodnením poradca chovu. Konečné rozhodnutie o ukončení chovnosti prináleží výboru klubu. Bonitačná karta a skúška povahy sa vypisuje dvojmo, jeden exemplár pre majiteľa psa a jeden exemplár pre hlavného poradcu chovu.

Záverečné ustanovenia

Povinnosťou hlavného poradcu chovu je zverejniť výsledky bonitácie na webovej stránke klubu. Zaradenie psa do registra chovných jedincov vykoná SPKP na žiadosť majiteľa psa, zápis suky do registra chovných jedincov sa vykonáva spolu s prihláškou prvého vrhu suky.

V prípade porušenia tohto bonitačného poriadku, je možné sa odvolať, a to písomné podaním podnetu prezidentovi klubu doporučeným listom najneskôr do dvoch týždňov po konaní sa bonitácie. Prezident prerokuje sťažnosť s výborom  klubu a dá písomnú odpoveď.

Bonitačná karta


I. Celkový vzhľad:
0 celkom netypický
1 príliš ľahký (typ setra)
2 príliš malý
3 štandardná výška ale ľahký
4 korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby,

 • pes BSP 64-66 cm, ASP 50-52 cm, ESP 44-46 cm, VŠSP 65-67 cm
 • suka BSP 58-60 cm, ASP 48-50 cm, ESP 42-44 cm, VŠSP 60-62 cm

5 korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby,

 • pes BSP 66-68 cm, ASP 52-56 cm, ESP 46-50 cm, VŠSP 67-70 cm
 • suka BSP 60-63 cm, ASP 50-54 cm, ESP 44-48 cm, VŠSP 62-66 cm

6 korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby,

 • pes BSP 68-70 cm, ASP 56-58 cm, ESP 50-52 cm, VŠSP 70-72 cm
 • suka BSP 63-66 cm, ASP 54-56 cm, ESP 48-50 cm, VŠSP 66-68 cm

7 štandardná výška, ale hrubý a málo harmonický
8 príliš veľký
9 príliš veľký, lymfatický

II. Farba oka:
0 čierna
1 čiernohnedá
2 tmavohnedá
3 stredne hnedá
4 červenohnedá
5 svetlohnedá
6 žltohnedá
7 žltá
8 žltobiela
9 nepigmentovaná dúhovka alebo iná farba oka

III. Chrup:
Záhryz:
0 úzky, v trojuholníku alebo silný oblúk, chybné postavenie špičiakov
1 šikmé čeľuste, šikmé alebo veľmi nepravidelne uložené rezáky
2 podhryz
3 ľahký (mierny) podhryz
4 voľný nožnicový záhryz
5 korektný nožnicový záhryz
6 tesný nožnicový záhryz
7 kliešťový záhryz
8 ľahký (mierny) predhryz
9 predhryz

Chýbajúce zuby: symboly chýbajúcich zubov pre bonitačný kód:
i – incisivi – rezáky                                   c – canini – špičiaky                          p – premoláry 1 (P1)
r – premoláry 2 (P2)                                 s – premoláry 3 (P3)                          t – premoláry 4 (P4)
m – moláry
Ak chýba len jeden z týchto zubov, uvádza sa len jeho symbol, teda len jedno písmeno. Pri chýbaní viac zubov toho druhu sa uvádza najprv symbol a potom počet, koľko z toho druhu chýba

(príklady: chýbajú 2 rezáky – i2, chýbajú 3 P1 – p3)


Telesná stavba
A vo všetkých pozíciach zodpovedajúci plne štandardu alebo znak nižšie uvedenej vady zľahčujúci, umožňujúci použitie k chovu
B dlhá, úzka hlava, príliš ľahká alebo kónická papuľa
C krátka, neúmerne priestorná, ťažká papuľa
D plytký, málo výrazný stop, plochá partia lebečná
E príliš hlboký alebo strmý stop
F príliš klenutá lebečná partia, vystupujúce, vyklenuté líce
G lymfatická hlava, voľná koža pod krkom, otvorené pysky
H chybný tvar a výraz oka
I ektropium
J entropium
K dlhé, nízko nasadené ucho
L ľahké alebo krátke, vysoko nasadené ucho
M príliš krátky krk
N chybné postavenie a uhlenie hrudných končatín
O málo pevné, roztvorené alebo zajačie labky
P nedostatočné proporcie hrudníka, málo predhrudia
Q príliš dlhý, mäkký chrbát
R vyklenutá chrbtová alebo bedrová partia, prestavaný
S krátky alebo spadajúci zadok
T krátky alebo deformovaný chvost
U chybne nesený chvost
V chybné postavenie panvových končatín
W zlé uhlenie panvových končatín
X chybné základné sfarbenie – čierna farba zašedivelá alebo s hrdzavým nádychom
xX príliš svetlé pálenie
Xx začernalé, sadzovité pálenie
Y chyby v osrstení
yY príliš krátka srsť alebo nedostatok podsady
Yy príliš zvlnená alebo kučeravá srsť
Z chybné chody

V. Rozloženie bielych znakov
0 čierny s pálením, bez bielych znakov
1 chýbajú biele znaky nad rámec povolený štandardom, prerušenie náprsenky
2 chýbajú niektoré biele znaky (na nohách, na chvoste, čelová lysinka iba naznačená)
3 väčšina znakov menej vyjadrená (biele len prsty, užšia čelová lysinka, menej na nose, na chvoste, úzka náprsenka)
4 typické rozloženie bielych znakov, niektoré znaky menej vyjadrené alebo mierne nesymetrické (biele len prsty, užšia lysinka, menej na nose, úzka náprsenka)
5 typické rozloženie bielych znakov
6 typické rozloženie bielych znakov, niektoré znaky viac vyjadrené alebo mierne nesymetrické (ponožka, širšia lysina, viac na nose, biela ku kútikom, široká náprsenka, viac na chvoste, biela pod chvostom, malá škvrna na šiji)
7 väčšina znakov viac vyjadrená, väčšia asymetria, väčšia biela škvrna na šiji, biela za kútikom
8 veľké biele znaky narušujúce celkový vzhľad, golier, polgolier, veľká škvrna na šiji, čižma
9 chýba pálenie, biele znaky na končatinách a papuli prechádzajú priamo v čiernu
Indexy:   p – biela prekvitnutá ojedinele malými pigm. škvrnami
                r – biela prekvitnutá početnejšími pigm. škvrnami


VI. Povaha
1 bojazlivý, plachý
2 neistý, nervózny
3 cholerický, agresívny
4 temperamentný, ľahko rozrušiteľný
5 vyrovnaný, sebavedomý
6 kľudný ale pozorný
7 málo temperamentný
8 flegmatický
9 úplne flegmatický (tupý)

VII. Výsledok vyšetrenia RTG DBK
A 0/0
B 0/1, 1/1
C 0/2, 1/2, 2/2
D 0/3, 1/3, 2/3, 3/3
E 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

VIII. Výsledok vyšetrenia RTG DLK
0 0/0
1 0/1, 1/1
2 0/2, 1/2, 2/2
3 0/3, 1/3, 2/3, 3/3

Skúška povahy psa

Pes ide na vodidle vedľa majiteľa
Majiteľ so psom ide po vyznačenej trase, pes je na vodidle. Majiteľ dá príkaz sadnúť, potom pokračujú v trase. Príkaz sa opakuje 3x.

 • výborne – pes ide kľudne pri nohe, veselo reaguje na príkaz majiteľa, poloha tela je kľudná, bez napätia.
 • dostatočne – pes napína vodidlo, má tendencie ísť samovoľne, nerešpektuje smer udaný majiteľom, príkaz splní len po opakovaní, alebo nesplní vôbec, poloha tela je napätá, ale nevykazuje známky agresivity alebo bojácnosti.
 • nedostatočne – pes sa na vodidle trhá, odmieta plniť príkazy, poloha tela značí bojazlivosť ( vtiahnutý chvost, uši, je prikrčený) alebo agresivitu ( cerí zuby, srsť je naježená atď.)


Psa vedie cudzia osoba

Psa vedie na vodidle po vyznačenej trase cudzia osoba, pes je pod dohľadom majiteľa, ktorý sprevádza osobu a rozpráva sa s ňou.

 • výborne – pes kľudne sprevádza osobu, v prípade nekľudu ho majiteľ môže napomenúť, pes po krátkom napomenutí alebo dohovorení pokračuje kľudne vo vyznačenej trase.
 • dostatočne – pes na vodidle sleduje osobu len po opakovanom napomenutí, neustále sleduje majiteľa, je zvládnuteľný.
 • nedostatočne – pes na vodidle odmieta nasledovať cudziu osobu, nepomáha ani dohováranie majiteľa. Reaguje agresívne alebo bojazlivo.


Majiteľ vedie psa naproti cudzej osobe
Majiteľ vedie psa priamo naproti cudzej osobe, podajú si ruky, majiteľ dá povel „sadni“, začnú rozhovor, cudzia osoba nenásilne pohladí psa za ušami.

 • výborne – pes pozorne sleduje rozhovor, pri stretnutí reaguje priateľsky, teší sa pozornosti cudzej osoby. Na povel si kľudne sadne.
 • dostatočne – pes sa zdráha ísť k osobe, povel „sadni“ splní len na opakovaný príkaz, v polohe v sede vykazuje nekľud, má tendecie odísť, nechce sa dať pohladkať.
 • nedostatočne – pes odmieta ísť k osobe, neposlúchne povel, odmieta kontakt, chce ujsť. Reaguje agresívne alebo bojazlivo.

Pes a skupinka zhovárajúcich sa ľudí
Majiteľ vedie psa k skupinke zhovárajúcich sa ľudí. Pri príchode sa pozdravia. Majiteľ niekoľko krát prejde so psom medzi osobami ( slalom), niektoré osoby môžu pohladkať psa na chrbte, za ušami, na hlave. Dotyky sú krátke a nenásilné.

 • výborne – pes je veselý, kľudný, pozorne sleduje svojho majiteľa, je ľahko ovládateľný. Na kontakty reaguje veselo, kľudne, pozorne.
 • dostatočne – pes je ovládateľný len po opakovaných napomenutiach majiteľa, ale príkazy splní, pri dotykoch sa vykrúca a otáča, sú mu nepríjemné.
 • nedostatočne – pes odmieta ísť ku skupinke, pri dotykoch sa trhá na vodítku, je agresívny alebo bojazlivý.

Pes stretne druhého psa
Psa vedie majiteľ na vodidle, oproti nim ide iná osoba so psom na vodidle. Pri stretnutí sa pozdravia a pokračujú ďalej. Po prejdení 20 metrov sa obaja otočia, idú oproti sebe, pri stretnutí sa pozdravia, podajú si ruky a pohladia druhého psa.

 • výborne – pes pozorne sleduje majiteľa, pri pozdrave je ľahko ovládateľný jemným napomenutím. Pri opakovanom stretnutím víta druhého psa. Nevykazuje žiadne známky agresivity alebo bojazlivosti. Nie je flegmatický.
 • dostatočne – pes sleduje majiteľa len po opakovanom upozornení, pri stretnutí odmieta kontakt s druhým psom, je flegmatický, alebo naopak vrčí, ale neútočí.
 • nedostatočne – pes odmieta sledovať a poslúchať majiteľa, pri stretnutí s druhým psom je agresívny, alebo sa bojí. Nejaví záujem o kontakt.


K odloženému psovi sa priblíži cudzia osoba so psom
Majiteľ nechá psa odloženého a upevneného o skobu, alebo tyč, odíde, ku psovi sa blíži iná osoba so psom. Nedôjde ku kontaktu. Osoba so psom kľudným tempom prejde popred odloženého psa, bez náznaku zastavenie. Osoba sa po pár metroch otočí, ide naspäť. Keď sa priblíži k psovi, zastaví a prihovorí sa mu, potom pokračuje ďalej.

 • výborne – pes kľudne leží, je priateľský. Môže vstať, chce sa zoznámiť alebo hrať.
 • dostatočne – po odložení pes je nekľudný, kňučí, chce vyhľadať majiteľa. Po opakovanom odložení sa pes ukľudní. Na príchod cudzej osoby reaguje tupo, alebo odmietavo.
 • nedostatočne – pes je po odložení veľmi nekľudný, odmieta sa ukľudniť aj po opakovanom odložení. Na príchod cudzej osoby reaguje bojazlivo, chce ujsť, alebo naopak, je agresívny, chce sa pobiť so psom.


Reakcia na zrakové alebo zvukové podnety
Reakcia na nezvyčajné zrakové alebo zvukové podnety. Majiteľ so psom sa vodidle prejde cez vopred pripravený nepríjemný terén, (pod prikrývkou sa nachádzajú pokrčené plastové fľaše, šišky, prípadne pripravená je rohožka, gumolit, alebo iný nepríjemný povrch), z rádia počuť hlasnú hudbu, z diaľky počuť výstrel (alebo spadnutý hrniec, vedro atď.).

 • výborne – pes prejde s majiteľom kľudne cez povrch, môže ho oňuchať, na hlasové podnety reaguje kľudne, v prípade rozrušenia sa rýchle ukľudní po dohovorení majiteľom.
 • dostatočne – pes prejde po povrchu len po opakovanom pokuse, na hlasové podnety reaguje nekľudne, dlhšie ho treba napomínať.
 • nedostatočne – pes odmieta prejsť cez povrch, na hlasové podnety reaguje veľmi nekľudne, chce ujsť, nevie sa ukľudniť.

Bodovanie   výborne – 2 body
                      dostatočne – 1 bod
                      nedostatočne – 0 bodov

Výsledok

 • prospel výborne – minimum 11 dosiahnutých bodov
 • prospel – od 6 do 10 bodov
 • neprospel – menej ako 6 bodov