Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Hodnotenie exteriéru

Domov > Hodnotenie exteriéru

Bonitačný kód

Vychádza z hodnotenia v bonitačnej karte a charakterizuje jedinca zo všetkých stránok. Skladá sa z nasledovných štyroch častí v tvare: AAA B CC DD

  • AAA veľkosť – farba oka – záhryz
  • B chyby exteriéru
  • CC sfarbenie – povaha
  • DD DBK – DLK

Výsledok bonitácie

Po celkovom zhodnotení predvedeného jedinca komisia udelí výsledné hodnotenie:

  • Chovný – jedinec, ktorý spĺňa požiadavky štandardu, môže mať určité nedostatky, ale je bez závažných chýb, úspešne absolvoval povahovú skúšku a má prípustné vyhodnotenie na dyspláziu bedrových, lakťových (u VŠSP aj ramenných) kĺbov, teda DBK: A, B, C, DLK: 0 a 1, OCD – negatívne.
  • Nechovný – jedinec, ktorý vykazuje hrubé chyby nad rámec štandardu; má výrazné chyby sfarbenia; jeho výška nezodpovedá tolerancii určenej štandardom; má chýbajúce zuby okrem tých, ktoré sú tolerované štandardom; kryptorchid; je agresívny alebo bojazlivý; pri výsledku DBK horšom ako C, DLK horšom ako 1, pri OCD – pozitívnom náleze; pri výsledku povahovej skúšky „neprospel“. Taktiež jedinec, u ktorého kumulácia exteriérových a/alebo povahových chýb či dysplazie má za následok, že daný jedinec nie je vhodným pre chov.
  • Odstúpil – ak sa majiteľ v priebehu bonitácie rozhodne odstúpiť z bonitácie, ešte pred jej ukončením a konečným verdiktom.
  • Odročený – na podnet bonitačnej komisie, v prípade že pes vykazuje známky ochorenia, úrazu, fyzický alebo psychický vývin jedinca nie je ešte ukončený, alebo je podozrenie na chybu, ktorá môže mať za následok neuchovnenie.