Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Výstavný poriadok

Domov > Výstavný poriadok

Výstavný poriadok stiahnete tu

VÝSTAVNÝ PORIADOK SKJ

Článok 1 – Účel výstavného poriadku

Výstavný poriadok SKJ nadväzuje na znenie Medzinárodného výstavného poriadku FCI. Upravuje podmienky tak, aby výstavy psov organizované na celom území SR mali jednotný a dôstojný ráz. Bližšie podrobnosti a prípadné doplnky, ktoré však nesmú byť v zásadnom rozpore s týmto poriadkom, upravujú propozície výstavy. Výstavy reprezentujú kynológiu pred verejnosťou, prispievajú k jej propagácii a povzbudeniu záujmu o chov a držanie jednotlivých plemien psov.

Článok 2 – Pojmy

Pre potreby tohto poriadku sa pod uvedenými termínmi rozumie:

A, pes: pes alebo suka, pokiaľ nie je priamo uvedené inak,

B, plemeno: plemeno uznané FCI, ktoré má uznaný štandard FCI, národne uznané plemeno doposiaľ medzinárodne neuznané, alebo plemeno novo vytvorené, ktoré je registrované národnou organizáciou,

C, vystavovateľ: spravidla majiteľ psa, ktorý nesie objektívnu zodpovednosť za plnenie povinností podľa tohto Výstavného poriadku a/alebo zodpovednosť za škody spôsobené prihláseným psom. Osobitnú zodpovednosť nesie osoba poverená majiteľom na predvedenie psa na výstave, ktorá môže byť v primeranom rozsahu vykonávateľom práv a povinností vystavovateľa.

Článok 3 – Plánovanie a organizácia výstav

 1. Výstavu môže usporiadať kynologická organizácia, ktorá je začlenená do SKJ a má právnu subjektivitu (ďalej len usporiadateľ).
 2. Žiadosť o usporiadanie celoštátnej, národnej a medzinárodnej výstavy v konkrétnom termíne musí kynologická organizácia zaslať do 30.11. predchádzajúceho roka sekretariátu SKJ. Prípadné zmeny schvaľuje Prezídium SKJ. Pri koordinácii bude všeobecne rešpektovaný princíp chránených termínov medzinárodných a národných výstav na území republiky. Žiadosť o usporiadanie medzinárodných a národných výstav sa riadi doplňujúcimi predpismi SKJ, ktoré tieto termíny schvaľujú.
 3. Žiadosť o usporiadanie klubovej, špeciálnej a oblastnej výstavy v konkrétnom termíne musí usporiadateľ zaslať do 30.11. predchádzajúceho roka sekretariátu zastrešujúcej kynologickej organizácie. Prípadné zmeny schvaľuje kompetentný orgán zastrešujúcej organizácie. Pri koordinácii bude všeobecne rešpektovaný princíp chránených termínov medzinárodných, celoštátnych a národných výstav na území republiky.
 4. Kalendár výstav bude zverejnený do 31. januára. Výstavy organizované v januári a vo februári budú zaradené aj do kalendára kynologických akcií predchádzajúceho roka.
 5. Za      prípravu,      zabezpečenie,      priebeh      a      likvidáciu      výstavy      zodpovedá      usporiadateľ.
 6. Výstavy sú finančne zabezpečované usporiadateľom, pokiaľ nie je vopred zmluvne stanovené inak.
 7. Vlastnou realizáciou výstavy poveruje usporiadateľ výstavný výbor.

Článok 4 – Druhy výstav

Podľa rozsahu a miesta usporiadania sa výstavy delia na:

 • a) oblastné
 • b) klubové (CAC, CAJC, BOB, BOS)
 • c) špeciálne (CAC, CAJC, BOB, BOS)
 • d) špeciálne (bez CAC, CAJC, BOB, BOS)
 • e) celoštátne (CAC, CAJC, BOB, BOS)
 • f) národné (Víťaz Slovenska, Víťaz Slovenska mladých, Víťaz Slovenska veteránov, CAC, CAJC, BOB, BOS)
 • g) medzinárodné (CAC, CAJC, CACIB – FCI, BOB, BOS)
 • a) Oblastné výstavy – sú prístupné pre plemená uvedené v propozíciách.   Súčasťou oblastných výstav môžu byť špeciálne a klubové výstavy chovateľských klubov.
 • b) Klubové výstavy – sú prístupné pre plemena, zastrešené v usporiadateľskom klube. Klub môže zorganizovať jednu klubovú výstavu v priebehu jedného kalendárneho roka. Zadávanie klubových titulov upravujú predpisy príslušného klubu, ktoré musia byť zverejnené v propozíciách. Pokiaľ je na výstave zadávané čakateľstvo slovenského šampionátu (CAJC, CAC) musí byť výstava prístupná pre všetky jedince plemena, ak spĺňajú všeobecne platné podmienky.
 • c) pre C a D Špeciálne výstavy – sú prístupné pre plemená, zastrešené v usporiadateľskom klube.

Usporiadateľská organizácia môže zorganizovať:

 1. Jednu špeciálnu výstavu v kalendárnom roku so zadávaním titulov CAC/CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy, BOB, BOS
 2. Špeciálne výstavy so zadávaním titulov Víťaz špeciálnej výstavy, BOB, BOS)
 • e) Celoštátne výstavy so zadávaním CAC, CAJC, BOB a BOS – prístupné pre všetky plemená.
 • f) Národné výstavy so zadávaním CAC, CAJC, Víťaz Slovenska, Víťaz Slovenska mladých, Víťaz Slovenska veteránov – prístupné pre všetky plemená.
 • g) Medzinárodné výstavy so zadávaním CAC, CAJC a čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy FCI – CACIB (ďalej len CACIB), BOB a BOS – prístupné pre všetky plemená. Tieto výstavy sú usporiadané pod záštitou FCI a podľa Medzinárodného výstavného poriadku FCI.

Článok 5 – Výstavné triedy

 • a) Pes smie byť na jednej výstave prihlásený iba do jednej triedy.
 • b)Rozdelenie psov do tried:
 1. mladšieho dorastu – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov,
 2. trieda dorastu – od 6 – 9 mesiacov,
 3. trieda mladých – od 9 – 18 mesiacov,
 4. trieda stredná – od 15 – 24 mesiacov,
 5. trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia,
 6. trieda pracovná – od 15 mesiacov, je na medzinárodných výstavách prístupná len pre plemená uvedené v zozname plemien, ktoré musia na získanie titulu Medzinárodný šampión krásy zložiť predpísanú skúšku; splnenie podmienok pre triedu pracovnú na MVP musí byť doložené predpísaným medzinárodným pracovným certifikátom,
 7. trieda šampiónov – od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul Medzinárodný šampión (C.I.B, C.I.E), alebo šampióna niektorej z členských krajín FCI, získaného na základe min. 2 čakateľstiev z jednej krajiny,
 8. trieda veteránov – od 8 rokov,
 9. trieda čestná – mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy bez nároku na kvalifikáciu, so zadávaním známky a poradia. Prístupná pre psov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom šampióna, titulom národného víťaza a titulom klubového víťaza alebo víťaza špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.
 10. S výnimkou medzinárodných výstav môžu byť v niektorých špeciálnych prípadoch (napr. u plemena nemecký ovčiak) vypísané triedy s iným členením, tak ako to zodpovedá potrebám chovu a typu výstav. plemien vyžadujúcich si pre účasť na výstavách špeciálnu úpravu srsti, alebo v iných odôvodnených prípadoch, môže byť v rámci špeciálnych a klubových výstav, vypísaná „trieda pre uchovnenie“. V tejto triede pre potreby zaradenia do chovu môžu byť vystavení jedinci napríklad bez úpravy srsti (ostrihaní…), alebo jedinci z iného objektívneho dôvodu nevystaviteľní v bežných triedach. triede pre uchovnenie rozhodca zadáva známku v zmysle štandardu plemena, s prihliadnutím na špecifické podmienky tejto triedy. Zadáva sa poradie ale nezadávajú sa v nej čakateľstvá na národného šampióna, ani ďalšie oficiálne tituly v zmysle výstavného poriadku.
 11. Popri klubovej alebo špeciálnej výstave, alebo ako samostatné podujatie, môžu byť chovateľským klubom usporiadané pre plemeno, alebo plemená, ktoré má vo svojej správe, samostatná neoficiálna výstava, alebo súťaže, určené pre neštandardných jedincov, alebo pre jedincov so špecifickými požiadavkami, (napríklad najlepší pohyb, najkrajšia hlava atdˇ.)
  Na takejto výstave, alebo súťažiach, môže rozhodca urobiť popis vystavovaného psa bez zadania známky, nezadávajú sa čakateľstvá na národného šampióna ani ďalšie oficiálne tituly v zmysle výstavného poriadku SKJ.
  Zadané tituly sa považujú za neoficiálne a nezapisujú sa do SPKP. Takúto výstavu alebo súťaže, môže posúdiť rozhodca pre posudzovanie exteriéru bez delegovania sekretariátom SKJ.
 12. Pre plemeno nemecký ovčiak sú na špeciálnych výstavách organizovaných SÚCHNO vypisované nasledujúce triedy:
  Oblastné výstavy:
  trieda dorastu 6-12 mesiacov
  trieda mladých 12-18 mesiacov
  trieda dospievajúcich 18-24 mesiacov
  trieda dospelých od 24 mesiacov
  Hlavná špeciálna výstava:
  trieda dorastu I. 6-9 mesiacov
  trieda dorastu II. 9-12 mesiacov
  trieda mladých 12-18 mesiacov
  trieda dospievajúcich 18-24 mesiacov
  trieda dospelých od 24 mesiacov
 13. Rozdelenie plemien, ktoré sú posudzované oddelene podľa sfarbenia, veľkostných rázov a druhu srsti určujú:
  -Pre medzinárodné výstavy smernice FCI
  -Pre ostatné typy výstav dokumenty SKJ
  Počet navrhnutých čakateľstiev CACIB pre jednotlivé plemená stanovuje FCI.
  Pre zaradenie do triedy je rozhodujúci vek psa v deň konania výstavy, ostatné podmienky musia byť splnené v deň podania prihlášky. Prihláška na výstavu musí byť kompletne vyplnená, musí k nej byť priložená fotokópia preukazu pôvodu hláseného jedinca. V prípade, že získané tituly oprávňujúce pre zaradenie do triedy šampiónov alebo certifikát o absolvovaní predpísanej skúšky pre triedu pracovnú nie sú riadne doložené, je usporiadateľ povinný zaradiť psa do triedy otvorenej.

Článok 6 – Klasifikácia

Ocenenie psa sa vykonáva zadaním známky

 • a)Trieda mladší dorast a dorast veľmi nádejný, nádejný, diskvalifikovaný, neposúdený V týchto triedach sa stanovuje poradie štyroch psov ocenených známkou veľmi nádejná

V triedach mladšieho dorastu a dorastu sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením veľmi nádejný.

 • b) Trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov, veteránov a čestnej: výborná, veľmi dobrá, dobrá, dostatočná, diskvalifikovaný, neposúdený

V týchto triedach sa stanovuje poradie štyroch psov ocenených známkou výborná , alebo veľmi dobrá.

 • c) Zadávané známky udeľované rozhodcami musia zodpovedať nasledujúcim definíciám:

VÝBORNÝ – Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý takmer napĺňa ideál štandardu plemena, ktorý je predvedený vo výbornej kondícii, vykazuje harmonický, vyvážený temperament a má výborný postoj. Jeho mimoriadne charakteristiky zodpovedajúce plemenu umožňujú prehliadanie drobnejších nedokonalostí; musí však mať typické črty svojho pohlavia.

VEĽMI DOBRÝ – Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý má typické črty svojho plemena, ktorý má vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Môže byť tolerovaných zopár drobnejších chýb. Toto ocenenie môže byť zadané len psovi, ktorý vykazuje kvalitu.

DOBRÝ – Táto známka má byť zadaná len psovi, ktorý má hlavné črty svojho plemena. Dobré stránky majú prevažovať nad chybami tak, aby pes mohol byť považovaný za dobrého predstaviteľa plemena.

DOSTATOČNÝ – Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý primerane zodpovedá plemenu, ale nemá všeobecne prijímané charakteristiky alebo takému, ktorého fyzická kondícia nie je dostačujúca.

DISKVALIFIKOVANÝ – Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému štandardom plemena; takému, ktorý vykazuje správanie zjavne nie v súlade s jeho štandardom alebo ktorý sa chová agresívne; takému, ktorý vykazuje abnormality semenníkov; ktorý má anomálie čeľuste; ktorý vykazuje farbu alebo štruktúru srsti, ktoré nie sú v súlade so štandardom plemena alebo jednoznačne vykazuje znaky albinizmu. Táto známka by mala byť tiež udelená psom, ktoré tak málo zodpovedajú jednotlivým črtám plemena, až je ohrozené ich zdravie. Okrem toho by mala byť táto známka zadaná psom, ktoré vykazujú diskvalifikujúce vady tak, ako sú uvedené v štandarde. Dôvod, prečo bol pes ohodnotený ako DISKVALIFIKOVANÝ musí byť uvedený v posudku.

Psy, ktoré nemôžu byť ocenené jednou z hore uvedených známok by mali byť uvoľnené z kruhu s hodnotením:

NEMOŽNO POSÚDIŤ – Toto hodnotenie má byť udelené každému psovi, ktorý sa nepohybuje, ktorý kríva, ktorý neustále skáče na svojho vystavovateľa alebo sa pokúša uniknúť z kruhu, čo znemožňuje posúdenie jeho kroku a pohybu, alebo sa neustále vyhýba prehliadnutiu rozhodcom a znemožňuje kontrolu zubov, anatómie, stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie by tiež malo byť udelené, ak boli spozorované stopy operácií alebo ošetrenia nasvedčujúce tomu, že vystavovateľ chcel oklamať rozhodcu. To isté platí, ak má rozhodca dostatočný dôvod pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. očné viečko, ucho, chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Článok 7 – Tituly

 • a) Víťaz triedy – Môže byť udelený na oblastných výstavách aj na špeciálnych, prípadne klubových výstavách, na ktorých nie je zadávaný CAC jedincom, ktorí získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, veteránov a čestnej ocenenie výborný 1. V prípade rozdelenia plemena podľa sfarbenia, veľkostného rázu a druhu srsti môže byť tento titul udelený v každej triede. U plemena NO môže byť udelený titul v triede mladých jedincovi, ktorý získal ocenenie veľmi dobrý 1.
 • b) Oblastný víťaz – Zadáva sa na oblastnej výstave a môže byť udelený najlepšiemu psovi a suke v plemene  z  konkurencie  víťazov  tried  z  triedy  strednej,  otvorenej,  pracovnej  a  šampiónov.
 • c) Klubový víťaz / Klubový víťaz mladých / Klubový víťaz veteránov – Podmienky pre udelenie klubom udeľovaných titulov a čakateľstiev musia byť uvedené v propozíciách výstavy (najmä, ak je stanovený minimálny vek psa, prípadne sú stanovené podmienky pre členstvo majiteľa v klube a pod). Udeľuje sa pre každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendárnom roku.
 • d) Víťaz špeciálnej výstavy –  Najlepší pes a suka plemena z konkurencie výborných 1 – CAC z triedystrednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov.
 • e) Víťaz Slovenska – Najlepší pes a suka jednotlivých plemien na národnej výstave z konkurencie výborných 1 – CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov.
 • f) Víťaz Slovenska mladých – Titul môže byť zadaný na národnej výstave najlepšiemu mladému psvi a suke plemena z triedy mladých, ktorí obdržali V1 CAJC.
 • g) Víťaz Slovenska veteránov – Titul môže byť zadaný na národnej výstave najlepšiemu psovi a suke plemena z triedy veteránov, ktorí obdržali V1.
 • h) Najkrajší mladý jedinec plemena (BOJ) – Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi alebo suke plemena z triedy mladých z konkurencie výborných 1.
 • ch) Najkrajší pes plemena – Titul môže byť zadaný najlepšiemu psovi plemena z konkurencie výborných 1 z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov.
 • i) Najkrajšia suka plemena – Titul môže byť zadaný najlepšej sučke plemena z konkurencie výborných 1 z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov a veteránov)
 • j)Najkrajší    veterán    (BOV)    –    Pes    alebo    suka    z    konkurencie    víťazov    triedy    veteránov.
 • k)   Víťaz plemena (BOB)
 • Na výstavách so zadávaním CAC do súťaže nastupujú:
 • všetci jedinci, ktorí získali CAJC, prípadne jeden jedinec s titulom BOJ, najlepší dospelí jedinci (Víťaz Slovenska, CACIB, Klubový víťaz, alebo Víťaz špeciálnej výstavy) a výborný 1. z triedy veteránov, prípadne jeden jedinec BOV. Ak sa na výstave zadáva titul Najkrajší pes a Najkrajšia sučka, výber Víťaza plemena (BOB) sa určí z týchto jedincov.
 • Na výstavách bez zadávania CAC do súťaže nastupujú:
 • všetci jedinci, ktorí získali výborný 1 v triede mladých, prípadne jeden jedinec s titulom BOJ, najlepší dospelí jedinci ocenením výborný 1. z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov (Klubový víťaz, Víťaz špeciálnej výstavy) a veteránov, prípadne jeden jedinec BOV. Ak sa na výstave zadáva titul Najkrajší pes a Najkrajšia sučka, výber Víťaza plemena (BOB) sa určí z týchto jedincov.
 • l) Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) – Do súťaže nastupujú víťazní jedinci opačného pohlavia ako je víťaz plemena. Ak sa na výstave zadáva titul Najkrajší pes a Najkrajšia sučka, tak titul BOS je zadaný jedincovi opačného pohlavia ako je zadaný BOB.
 • m) Víťaz skupiny mladých FCI (JUNIOR BIG) – Do súťaže nastupujú jedinci, ktorí získali titul BOJ, ak sa titul nezadáva, nastupujú jedinci s titulom CAJC. Súťaž je nepovinná.
 • n) Víťaz skupiny FCI (BIG) – Do súťaže nastupujú všetci víťazi plemien (BOB) príslušnej skupiny FCI.
 • o) Víťaz dňa (BOD) – Do súťaže nastupujú všetci víťazi skupín FCI, ktoré boli v daný deň posúdené.
 • p) Víťaz výstavy mladých (JUNIOR BIS) – Do súťaže nastupujú víťazi skupín mladých FCI. Súťaž je nepovinná.
 • r) Víťaz výstavy (BIS) – Do súťaže nastupujú víťazi skupín FCI, alebo BOD.

Všetky tituly je možné zadať bez ohľadu na počet predvádzaných jedincov. Prípadné tituly je možné udeliť

len vtedy, ak je ich udelenie v súlade s propozíciami výstavy. Tituly nie sú nárokovateľné.

Článok 8 – Čakateľstvo

 • a) Čakateľstvo Slovenského šampionátu mladých (CAJC)
  Zadávanie tohto čakateľstva upravuje Poriadok pre udeľovanie titulu Slovenský junior šampión, ktorý je prílohou tohto VP.
 • b) Čakateľstvo Slovenského šampionátu (CAC): Zadávanie týchto čakateľstiev upravujú Poriadky pre udeľovanie príslušných titulov, ktoré sú prílohou tohto VP.
 • c) Čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy FCI (CACIB): Zadávanie tohto titulu upravuje Medzinárodný výstavný poriadok FCI, ktorý je prílohou tohto VP.

Príslušné ustanovenia týkajúce sa podmienok, spôsobu a počtu CACIB pre jednotlivé plemená musia byť uvedené v katalógu medzinárodných výstav.

Čakateľstvo udeľuje (CAC, CAJC), alebo navrhuje (CACIB) delegovaný rozhodca, ktorý na výstave posudzuje príslušné plemeno. V prípade, že je plemeno posudzované vo viacerých kruhoch, musí byť vopred menovite určené, ktorý rozhodca čakateľstvo zadá (navrhne). Vystavovateľ dostane doklad, na ktorom je uvedený dátum a typ výstavy, pečiatka usporiadateľa, katalógové číslo psa, meno psa a podpis rozhodcu. Doklad musí byť vystavený na oficiálnom formulári SKJ. Tituly nie sú nárokovateľné.

Článok 9 – Súťaže

Súťaže na výstavách slúžia k zvýšeniu atraktívnosti výstav pre divákov, na propagáciu pracovného a záujmového využitia plemien, propagáciu výstavníctva a v neposlednom rade aj k zhodnoteniu úrovne chovu jednotlivých plemien.

Spravidla sa vypisujú tieto súťaže:

 1. Najkrajší pár psov – Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, nie spolumajiteľa. Majiteľ musí byť uvedený v preukaze pôvodu.
 2. Chovateľské skupiny – Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa.
 3. Mladý vystavovateľ (Junior Handling) – Táto súťaž je dôležitou prípravou budúcich vystavovateľov. Hodnotí sa predvádzanie psa, preto jeho kvalita nie je rozhodujúca. Súťažiť sa môže aj so psom, ktorý nebol na danej výstave posúdený.

Rozdelenie vekových kategórií: 1. kategória 9 – 13 rokov 2. kategória 14 – 17 rokov

Pre zaradenie do jednotlivej kategórie je rozhodujúce dovŕšenie veku vystavovateľa – jeden deň pred konaním výstavy. Súťaž upravuje poriadok pre Junior handling.

 • Súťaž o najlepšieho plemenníka – sa vypisuje len na klubových a špeciálnych výstavách. Do tejto súťaže nastupuje plemenník s najmenej 5 potomkami, ktorí boli na výstave posúdení. Hodnotí sa typ a kvalita odchovu. Plemenník nemusí byť na výstave posúdený v konkurencii. Podrobnejšie podmienky účasti, prípadne ďalšie súťaže musia byť uvedené v propozíciách výstavy. Je vhodné v propozíciách a programe výstavy uviesť aj prehľad všetkých propagačných sprievodných akcií.

Článok 10 – Rozhodca

 1. Na výstavách môžu posudzovať rozhodcovia, ktorí sú uvedení v zozname rozhodcov SKJ, členských krajín
  FCI    a zmluvných    partnerov    FCI    a    majú    kvalifikáciu    pre    posudzovanie    príslušných    plemien.
 2. Na medzinárodných výstavách môžu posudzovať rozhodcovia, ktorí sú uvedení v zozname medzinárodných rozhodcov členských krajín FCI a zmluvných partnerov FCI. Na Slovensku môžu posudzovať aj rozhodcovia, ktorí sú uvedení v zozname národných rozhodcov SKJ.
 3. Zahraničný rozhodca členských krajín FCI a zmluvných partnerov FCI môže v SR posudzovať len so súhlasom svojej materskej organizácie, ktorý vyžiada SKJ. Rozhodca zo zmluvných organizácií FCI môže v SR posudzovať po dodaní dotazníka (potvrdenia), že bude posudzovať podľa poriadku FCI (viď. predpisy FCI). Spôsob získania kvalifikácie, rozšírenia kvalifikácie, vedenia zoznamov rozhodcov upravujú medzinárodné a národné predpisy.
 4. Na výstave môže posudzovať len ten rozhodca, ktorý bol na výstavu delegovaný a to výhradne na tie plemená, pre ktoré má kvalifikáciu.
 5. Delegovanie na výstavy vykonáva na žiadosť usporiadateľa SKJ. Rovnakým spôsobom sú delegovaní čakatelia a hospitanti. SKJ má právo rozhodcu, resp. čakateľa, alebo hospitanta na výstavu nedelegovať, resp. delegovanie pozastaviť bez uvedenia dôvodu.
 6. Jeden z delegovaných rozhodcov je delegujúcou organizáciou poverený do funkcie hlavného rozhodcu. V prípade, že sa na výstavu nedostaví, určí sa tento na porade rozhodcov dohodou. Povinnosti hlavného rozhodcu:
  Riadi poradu rozhodcov,
  • Je predsedom komisie, ktorá rozhoduje o protestoch,Prideľuje čakateľa na funkciu rozhodcu k jednotlivým rozhodcom,

Ak to situácia vyžaduje, podáva správu o priebehu výstavy delegujúcemu orgánu.

7.   Rozhodca má právo:

 • Požadovať od usporiadateľa splnenie zodpovedajúcich podmienok pre posudzovanie psov,
  • Upozorniť na nevhodné správanie sa vystavovateľov, usporiadateľov alebo pomocníkov v zmysle ustanovení tohto poriadku a pri jeho hrubom porušení odmietnuť posudzovať psov,
  • Pri nevhodnom správaní vystavovateľov môže prerušiť posudzovanie, napísať správu na tlačivo, ktoré je poslednou stranou knihy rozhodcu, kde uvedie katalógové číslo vystavovateľa a celý priebeh nevhodného správania vystavovateľa. Záznam podpíšu vedúci kruhu a zapisovateľ, prípadne ďalší svedkovia. Rozhodca bezprostredne po udalosti informuje o udalosti riaditeľa výstavy.
  • Neposúdiť jedinca, ktorý nastúpil oneskorene do kruhu.
  • Rozhodca môže posúdiť jedinca v prípade ak sa nedostavil počas posudzovania do triedy kde bol prihlásený, až do ukončenia posudzovania vo výstavnom kruhu (v takomto prípade nesmie byť zadané poradie, titul, čakateľstvo. V posudku a rozhodcovskej knihe musí byť vyznačené „Posúdený mimo konkurencie“.)
  • Na vyplatenie náhrad spojených s výkonom svojej funkcie v súlade s predpismi FCI.

8.   Rozhodca má povinnosť:

 • Odmietnuť posudzovať na výstavách, ktoré sú usporiadané organizáciou, ktorá nie je zastrešená členskou

organizáciou FCI,

 • Písomne potvrdiť usporiadateľovi prijatie delegovania. Prijatím delegovania rozhodca vyslovuje súhlas s podmienkami, ktoré usporiadateľ či delegujúci orgán uviedol (posudzované plemená, predpokladaný počet jedincov,   vrátane   stanovenia   výšky   odmeny   a   náhrad,   ubytovanie   a   pod)
 • Zúčastniť sa porady rozhodcov,
 • Vystavované   jedince   posudzovať   nestranne   v súlade   s daným   štandardom   FCI,
 • Vystaviť písomný posudok a zadať výstavné ocenenia. V každej triede určiť poradie štyroch jedincov a u ostatných jedincov zadať ocenenie bez uvedenia poradia.
 • Neposúdiť jedinca, ktorého bol v posledných šiestich mesiacoch pred výstavou vlastníkom alebo spoluvlastníkom. To isté sa vzťahuje na psov, ktorí patria jeho najbližším príbuzným alebo partnerom.
 • Rozhodca zodpovedá za prácu zvereného čakateľa.
 • Vyplniť knihu rozhodcu a odovzdať ju ku kontrole výstavnému výboru.
 • Neposúdiť neovládateľného psa a diskvalifikovať agresívneho jedinca.

9. Správanie rozhodcu musí byť korektné tak pri posudzovaní v kruhu ako aj mimo neho. Z toho vyplýva, že rozhodca nesmie:

 • Prezerať katalóg pred alebo počas posudzovania.
 • Prihlásiť ani vystaviť psa na výstave, kde pôsobí ako rozhodca.
 • Dostaviť sa na výstavu, na ktorej posudzuje v sprievode vystavovateľov, ktorých psov na tejto akcii má posudzovať.
 • V žiadnom prípade sa v deň konania výstavy pred jej začatím nesmie stýkať s vystavovateľmi, ktorí mu budú predvádzať svojich psov, ani u nich pred výstavou bývať.
 • V kruhu sa musí správať korektne a posudzovať všetkých psov bez diskriminácie. Musí konať vždy zdvorilo.
 • Pri posudzovaní v kruhu nesmie fajčiť ani požívať alkoholické nápoje.
 • Pri posudzovaní nesmie používať mobilný telefón.
 • Nesmie sa v žiadnom prípade uchádzať o pozvanie k posudzovaniu.
 • Rozhodca nesmie kritizovať prácu iného rozhodcu. Tieto ustanovenia sa týkajú v rámci jeho výkonu aj čakateľstva.

Partner, akýkoľvek člen najbližšej rodiny alebo osoba žijúca s rozhodcom v spoločnej domácnosti môže prihlásiť či vystaviť akéhokoľvek psa akéhokoľvek plemena, ktoré tento rozhodca neposudzuje v tento deň na výstave. Psy, ktorých rozhodca predvádza na výstave, kde nie je rozhodcom, musia byť buď z jeho vlastného chovu, alebo musí byť ich majiteľom prípadne spolumajiteľom, alebo musia patriť partnerovi alebo blízkemu príbuznému.

Článok 11 – Posudzovanie

 1. O zadaní výstavného ocenenia, poradia a titulu je oprávnený rozhodovať len rozhodca, ktorý ich zadáva podľa kvality predvedených jedincov a nie je jeho povinnosťou preverovať, či predvedení jedinci spĺňajú podmienky, oprávňujúce prihlásenie do príslušnej triedy (vek, skúšky, zápisy v plemenných knihách a pod .)
 2. V každom kruhu posudzuje jeden rozhodca. Z priestorových dôvodov môžu jeden kruh využiť po sebe

dvaja aj viac rozhodcov.

 • Pri posudzovaní smie byť v kruhu vedľa vystavovateľov len rozhodca, vedúci kruhu, zapisovateľ, príp. tlmočník. S povolením hlavného rozhodcu môže byť do kruhu pridelený aj hospitant (1). Rozhodca sa môže s usporiadateľom dohodnúť o vlastnom zapisovateľovi. Do kruhu môže v priebehu posudzovania vstúpiť zástupca usporiadateľa, prípadne hlavný rozhodca, ak títo zaisťujú úlohy súvisiace s úspešným priebehom výstavy. Vstup iných osôb do kruhu (fotografi, funkcionári klubu a pod) je dovolený až po ukončení posudzovania a určenia poradia.
 • Pri posudzovaní sa rozhodca riadi štandardom FCI v jeho plnom znení. U plemien dosiaľ neuznaných FCI a plemien novo vznikajúcich podľa štandardu schváleného členskou krajinou FCI,  ktorá je ich garantom.
 • Rozhodca je povinný stanoviť v každej triede poradie prvých štyroch jedincov (ocenených známkou veľmi nádejný, výborný, alebo veľmi dobrý).
 • Ako doklad o vykonanom posúdení slúži posudkový list, ktorý musí byť vlastnoručne podpísaný rozhodcom, ktorý psa posudzoval. Zápis do preukazu o pôvode, alebo do jeho prílohy môže byť v súlade s propozíciami vykonaný výstavným výborom (vždy však musí byť minimálne uvedené: dátum, miesto a druh výstavy, trieda, ocenenie, poradie, tituly a meno rozhodcu).
 • Je žiaduce, aby rozhodca zhodnotil triedu, zdôvodnil zadané ocenenia a stanovené poradie.

Článok 12 – Podmienky prijatia na výstavu

 1. Psy v majetku občanov SR, ktorí majú v SR svoje trvalé bydlisko, musia byť zapísaní v plemennej knihe Slovenskej kynologickej jednoty alebo v inej plemennej knihe uznanej FCI.
 2. Pes a vystavovateľ musí splniť ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené v propozíciách (pozri najmä veterinárne podmienky článku 17 tohto VP).

Článok 13 – Z účasti na výstave sú vylúčení

 1. Psy, ktorí nie sú uvedení v katalógu ak to nie je spôsobené vinou organizátora.
 2. Psy chorí, podozriví z choroby, po úraze, slepí psy,  suky v druhej polovici gravidity a kojace suky.
 3. Psy nebezpeční – agresívni voči ľuďom a psom.
 4. Psy v majetku osôb, ktorým bolo odňaté právo vystavovať.

Článok 14 – Povinnosti usporiadateľa (Výstavného výboru)

 1. Požiadať včas o zaradenie výstavy do kalendára kynologických akcií.
 2. Vydať propozície so všetkými dôležitými informáciami potrebnými na účasť na výstave aj s uvedením skutočností, ktoré vylučujú psov z účasti na výstave. Ďalej musí byť uvedené, že vystavovateľ súhlasí so zhromaždením a spracovaním osobných údajov, zverejnením svojho mena a adresy v katalógu. V propozíciách klubových, špeciálnych, národných a medzinárodných výstav musí byť uvedený návrh rozhodcov pre jednotlivé plemená alebo skupinu plemien.
 3. Zamietnuť a vrátiť prihlášky a vklady, ktoré boli doručené po uzávierke výstavy a po zostavení katalógu
 4. Potvrdiť prijatie prihlášok.
 5. Zostaviť a vydať výstavný katalóg, ku ktorému nie je prípustné dopĺňať akékoľvek dodatky (napr. formou vložených  listov)  s výnimkou  Oblastných  výstav,  na  ktorých  sú  dodatky  povolené.
 6. Zabezpečiť u delegujúceho orgánu delegovanie navrhnutých rozhodcov a v návrhu zahraničných rozhodcov aj vyžiadanie súhlasu materských organizácií.
 7. Zabezpečiť vyškolený personál do kruhov a výstavnej kancelárie. h) Zabezpečiť potrebné vybavenie kruhov a ich vyznačenie. Pritom musí dbať na dostatočnú veľkosť kruhov, najmä s ohľadom na špeciálne požiadavky pre posudzovanie, vhodný povrch, prípadne ďalšie potrebné vybavenie (napr. váhy, stôl s podložkou na posudzovanie, signálne pištole a pod)
 8. Zabezpečiť vopred vyplnené posudkové listy,  a doklady pre udelenie titulov a čakateľstiev.
 9. Zabezpečiť viditeľné označenie pre vystavované psy.
 • Zabezpečiť  usporiadateľskú,  veterinárnu  a  zdravotnícku  službu  po  dobu  konania  výstavy.
 • Vyplatiť rozhodcom a ďalším pracovníkom finančnú odmenu a náhrady vo vopred stanovenej výške.
 • Usporiadateľ je povinný rešpektovať všetky veterinárne predpisy, ktoré určil orgán Štátnej veterinárnej správy (musí ich uviesť v propozíciách) a orgány miestnej správy, ktoré organizovanie akcie na svojom území povolia. m) V prípade nekonania výstavy z objektívnych dôvodov bude časť výstavných poplatkov použitá na úhradu nákladov spojených s prípravou výstavy a zvyšok bude vrátený vystavovateľom.

Článok 15 – Práva a povinnosti vystavovateľa

Vystavovateľ má právo:

 1. aby jeho pes bol uvedený v katalógu výstavy, ak sa v stanovenom termíne prihlásil, bol prijatý a včas zaplatil výstavný poplatok,
 2. na posúdenie prihláseného psa, okrem prípadov podľa čl. 5 posledný ods. tohto Výstavného poriadku.
 3. dostať originál výstavného posudku s opisom psa v prípade, ak rozhodca posúdil do 80 psov.
 4. zapísanie výstavného ocenenia do preukazu pôvodu alebo výkonnostnej knižky je ponechané na vystavovateľovi; zapísanie výsledkov však má uskutočniť výhradne v priebehu výstavy, výnimočne na základe predloženého výstavného posudku pracovníkom príslušnej plemennej knihy.
 5. protestovať proti formálnemu nedodržaniu tohto VP alebo propozícií.

Vystavovateľ má tieto povinnosti:

 1. zaslať včas úplne vyplnenú prihlášku a priložiť požadované dokumenty.
 2. uhradiť výstavný poplatok súčasne so zaslaním prihlášky v správnej výške,
 3. pri prezentácii na výstave preukázať sa „Návratkou“,
 4. predložiť preukaz pôvodu podľa pokynov usporiadateľa,
 5. viditeľne označiť seba prideleným katalógovým číslom,
 6. nastúpiť so psom včas do výstavného kruhu a predviesť psa tak, aby mohol byť čo najlepšie posúdenýrozhodcom.
 7. dbať na pokyny rozhodcu
 8. nenechať voľne pobehovať psa v priestore výstaviska
 9. nenarušiť svojim správaním a nevhodným konaním priebeh výstavy,
 10. vystavovateľ, ktorý sa výstavy z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku.

Zakázané je:

 1. upravovať psa akoukoľvek látkou, ktorá mení štruktúru, farbu alebo formu srsti, kože alebo ňucháča
 2. vyväzovanie psov na „upravovacích“ stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané.
 3. Vystavovanie psov v majetku osôb pracujúcich priamo v kruhu, v ktorom je posudzované plemeno, ktoré vlastnia (zapisovateľ, vedúci kruhu, tlmočník, čakateľ a pod.).
 4. akékoľvek verbálne znevažovanie rozhodcu, najmä urážanie, ponižovanie, útoky na jeho dôstojnosť a česť, alebo vyhrážanie rozhodcovi

Článok 16 – Protest

 1. Protest  proti  rozhodnutiu  rozhodcu  (ocenenie,  zadanie  poradia  a  titulov)  nie  je  prípustný.
 2. Protest z formálnych dôvodov (porušenie výstavných predpisov alebo propozícií) je prístupný. Protest musí byť podaný písomne a súčasne so zložením finančnej čiastky vo výške, ktorú uvádzajú propozície.
 3. Protest musí byť podaný počas výstavy.
 4. Protest prerokuje komisia zložená z hlavného rozhodcu, riaditeľa výstavy a zástupcu rozhodcov a to za prítomnosti rozhodcu, ktorého sa podaný protest týka. O prerokovaní a výsledku musí byť urobený písomný zápis.
 5. Protest môže podať v priebehu výstavy ktokoľvek.
 6. Protest podaný po skončení výstavy (po skončení posudzovania vo všetkých kruhoch) nebude prijatý.

Článok 17 – Ručenie

 1. Usporiadateľ a výstavný výbor nezodpovedá za prípadné ochorenie psov, úhyn alebo stratu psa a nezodpovedá za škody spôsobené psom v priebehu výstavy.
 2. Za škody spôsobené psom je zodpovedný vystavovateľ, spravidla majiteľ psa, ktorý nesie objektívnu zodpovednosť za plnenie povinností podľa tohto výstavného poriadku a/alebo zodpovednosť za škody spôsobené prihláseným psom. Osobitnú zodpovednosť nesie osoba poverená majiteľom na predvedenie psa na výstave.

Článok 18 – Veterinárne predpisy

 1. Usporiadateľ, vystavovatelia a návštevníci sú povinní dodržiavať právne predpisy (najmä predpisy na úseku veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat proti týraniu), veterinárne podmienky stanovené orgánom veterinárnej starostlivosti a propozíciami výstav, prípadne povinnosti uložené orgánom Štátnej veterinárnej správy,  vydané  v  súlade  s  právnym  poriadkom  pri  výkone  dozoru  nad  konaním  akcie.
 2. Usporiadateľ je oprávnený z priestoru výstavy vykázať osobu, ktorá povinnosti, uvedené pod bodom a) hrubo alebo opätovne poruší.
 3. Tieto predpisy sa vzťahujú na vystavovaných psov a tiež na psov návštevníkov alebo účastníkov súťaží a sprievodných akcií.

Článok 19 – Delegovanie rozhodcov

a) Návrh rozhodcov na výstavy:
Rozhodcovia, ktorí majú posudzovať na medzinárodnej, celoštátnej, národnej, špeciálnej alebo klubovej výstave, musia byť uvedení v propozíciách. Usporiadateľ výstavy je povinný rozhodcovi poslať predbežné delegovanie. Pri zostavovaní propozícií a delegovaní rozhodcov patrí konečné rozhodnutie usporiadateľovi výstavy. V propozíciách môže byť uvedený len rozhodca, ktorý potvrdil predbežné delegovanie.
Návrh rozhodcov na výstavy vykonáva:

výstavy oblastné – usporiadateľ,

 • výstavy špeciálne a klubové – usporiadajúci chovateľský klub,

výstavy medzinárodné, celoštátne a národné – usporiadateľ,

b) Finančné náhrady pre rozhodcov na všetkých typoch výstav sú upravené pravidlami FCI, alebo vopred podľa dohody rozhodcu s usporiadateľom.

c) Finančné podmienky pre účasť zahraničných rozhodcov na MVP a NVP

v súlade s predpismi FCI

d) Podmienky pre účasť rozhodcov zo SR na MVP a NVP

 • dohoda usporiadateľa výstavy s rozhodcom je pre obidve strany záväzná

rozhodca, ktorý potvrdil účasť na výstave sa môže z výstavy ospravedlniť len zo závažných dôvodov

(ochorenie a pod.)

všetky rokovania, ktoré súvisia s pozvaním rozhodcu, vykonáva usporiadateľ výstavy.

e) Podmienky pre účasť zahraničných rozhodcov na MVP a NVP

 • účasť zahraničného rozhodcu navrhovaného klubom je možná len za podmienok dopredu stanovených dohodou medzi usporiadateľom výstavy a klubom,

všetky jednania súvisiace s pozvaním rozhodcu vedie usporiadateľ výstavy. Ten prostredníctvom SKJ vyžiada účasť zahraničného rozhodcu podľa predpisov FCI.

f) Spôsob delegovania :

Delegovanie posudzovateľov vykonáva:

 • na všetky výstavy (špeciálne, klubové, oblastné, celoštátne, národné, medzinárodné) sekretariát SKJ,
  • súhlas s posudzovaním zahraničných rozhodcov na všetky typy výstav zabezpečuje SKJ.

Článok 20 – Tresty a sankcie

 1. Porušenie tohto VP, ostatných záväzných predpisov a propozícií výstavy môže mať za následok disciplinárne konanie.
 2. Usporiadateľ môže v prípade porušenia tohto VP podať sekretariátu SKJ návrh na zrušenie získaného ocenenia a odobratie zadaných titulov. SKJ môže na základe vlastných zistení o porušení tohto Výstavného poriadku vykonať zrušenie získaného ocenenia a odobratie zadaných titulov.
 3. Za porušenie zákazu podľa ustanovenia čl. 14 písm. g) tohto Výstavného poriadku (znevažovanie rozhodcu, vyhrážanie) môže byť vystavovateľom, vrátane osôb poverených na predvedenie psa zakázaná osobná účasť na výstavách psov a vystavovanie psa v ich majetku, ako aj jeho vystavovanie prostredníctvom poverenej osoby. Tento zákaz môže byť uložený na dobu určitú, alebo neurčitú.
 4. Za fyzický útok na rozhodcu môže byť vystavovateľom, vrátane osôb poverených na predvedenie psa
  zakázaná osobná účasť na výstavách psov a vystavovanie psa v ich majetku, ako aj jeho
  vystavovanie prostredníctvom poverenej osoby. Tento zákaz môže byť uložený na dobu určitú, alebo neurčitú.
 5. Všetkým účastníkom výstavy vrátane divákov, ktorí svojim správaním budia pohoršenie a narušujúplynulý a dôstojný priebeh výstavy môže byť uložený zákaz účasti na výstavách psov na dobu určitú, alebo neurčitú.

  Schválené Prezídiom SKJ dňa 27.7.2022

  Znenie Výstavného poriadku nadobúda platnosť od 28.7.2022.