Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

PRECHÁDZKA SO PSAMI SPOJENÁ S ČLENSKOU SCHÔDZOU A BONITÁCIOU

Domov > Novinky > PRECHÁDZKA SO PSAMI SPOJENÁ S ČLENSKOU SCHÔDZOU A BONITÁCIOU

Dňa 19.11.2022 sa uskutoční klubový víkend na Chate Zbojská, 976 56 Pohronská Polhora – zbojskachata.sk

GPS 48.751528N 19.847083E

s nasledovným programom:

10.30 Zraz na mieste Chata Zbojská
10.30 – 12.30 Prechádzka so psami na okolí
13.00Obed
13.30 – 15.30Členská schôdza
16.00Bonitácia

V prípade mimoriadne nepriaznivého počasia sa prechádzka so psami  neuskutoční. Oznamom na našich adresách Vás včas o tom upozorníme.

Program členskej schôdze je nasledovný:

  1. Otvorenie schôdze 

  2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze, návrh na zapisovateľa

  3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 4.9.2021 

  4. Správa o činnosti klubu za rok 2021 

  5. Správa o hospodárení za rok 2021

  6. Návrh rozpočtu na rok 2023

  7. Návrh na zmluvu o dielo na vytvorenie novej web stránky

  8. Návrh na zmenu klubových chovateľských poriadkov .

  9. Návrh na zmenu klubových poplatkov 

10. Diskusia, voľné návrhy, 

11. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze 

12. Záver

Materiály k jednotlivým bodom budú predložené na členskej schôdzi.